Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Biogeenisen tai bioperäisen hiilen määrittäminen - ASTM D6866

ASTM D6866
Analyysi auttaa määrittämään, kuinka suuri osa näytemateriaalin sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä. ASTM D6866 määrittelee kaksi tapaa ilmaista, kuinka suuri osa …

Jauheen XRD-mittaus - Kvantitatiivinen analyysi

Jauhemaisen materiaalin kiteisten faasien tunnistaminen ja kvantitointi (Rietveld-analyysi) röntgendiffraktiolla (XRD). Analyysi soveltuu ainoastaan kiteisille materiaaleille tai materiaaleille, joilla on ainakin yksi kiteinen …

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla kiinteistä näytteistä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen kiinteäistä aineista FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana, spektrinä sekä spektrin vertailuna kirjastoon.

Alkuaineiden tunnistaminen XRF-menetelmällä

DIN 51418-1-08
XRF on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää nesteiden ja kiinteiden aineiden alkuaineanalyysin tekemiseen. Tämä metodi soveltuu näytteille, jotka eivät vaadi …

ToF-ERDA-mittaus (normaali toimitusaika)

Tof-ERDA-mittaus soveltuu kiinteiden näytemateriaalien alkuainekoostumuksen kvantitatiiviseen määritykseen ja syvyysprofilointiin. ToF-ERDA havaitsee kaikki alkuaineet ja vedyn eri isotoopit. Menetelmää käytetään erityisesti kevyiden …

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS-analyysi (”LECO-analyysi”) suoritetaan Dumas-polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan 25 kPa happiatmosfäärissä korkeassa lämpötilassa (1000 °C) ja komponentit …

Raskasmetallien (Pb, Cd, As, Hg) analyysipaketti

EN 15763
Raskasmetallijäämien (Pb, Cd, As, Hg) analyysi ruoka-, rehu- tai ravintolisänäytteestä. Määritys suoritetaan ICP-MS-menetelmällä EN 15763 -standardin mukaisesti.

1H NMR-spektroskopia

1H NMR spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistuksen, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta pakkausmateriaalista (laaja paketti)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta paperista, kartongista ja muovista. Menetelmällä voidaan analysoida painettujen pakkausten haihtuvia jäämiä sekä mitata …

Mikromuovit ruuassa

Mikromuovien määritys ruokanäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina (1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm). Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaisille ruokanäytteille. Erikoisempien …

13C NMR-spektroskopia

13C NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistelun, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja …

Bisfenoli A:n pitoisuus

CEN/TS 13130-13, EN 14350-2, EN 14372, …
Bisfenoli A:n (BPA) pitoisuuden ja vapautumisen määritys useista eri tuotteista, kuten: Muovista, elastomeereistä ja kumista valmistetut kulutustuotteet, Lelut ja lastenhoitotarvikkeet, …

Ainekohtainen siirtymä – 9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni

EN 13130-1
Yhdisteen 9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni [CAS: 182121-12-6] ainekohtainen siirtymä muovisesta kontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 779 ja viitenumerolla 39815 Euroopan …

ICP-SFMS metallien seulonta

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm. ympäristönäytteiden taustapitoisuuksien määrittämiseen ja tuntemattomien näytteiden alkuainejakauman tutkimiseen. Menetelmän avulla voidaan arvioida, …

Karl Fischer -titraus

ISO 12937
Karl Fischer -titraus on klassinen titrausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää näytteen vesipitoisuus. Menetelmä soveltuu esimerkiksi häviävän pienten vesipitoisuuksien määrittämiseen orgaanisista liuottimista. Huom: Näytteen sisältämät …

Raskasmetallipitoisuus direktiivin 94/62/EY mukaan

Direktiivi 94/62/EY rajoittaa raskasmetallipitoisuutta siten, että pakkauksissa tai pakkauskomponenteissa olevan lyijyn (Pb), kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) ja kuusiarvoisen kromin (Cr(VI)) pitoisuustasojen summa ei saa …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) spesifinen migraatio 95 % etanoliin

EN 13130-1
Mineraaliöljyhiilivetyjen (MOH), kuten tyydyttyneet mineraaliöljyhiilivedyt (MOSH) yhdessä polyolefiinioligomeeristen hiilivetyjen (POSH) ja aromaattisten …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) spesifinen migraatio Tenaxiin

EN 13130-1
Mineraaliöljyhiilivetyjen (MOH) spesifinen migraatio ruokasimulantti E:hen (Tenax, MPPO). Analysoitaviin hiilivetyihin kuuluvat tyydyttyneet mineraaliöljyhiilivedyt (MOSH), …

Rehun ja lemmikkieläinten ruokien ravintosisältömääritys

Lemmikeille tarkoitettujen rehuseosten tai täydennysrehujen ravintosisällön analyysi komission asetuksen (EU) 2017/2279 mukaisesti. Analyysiin sisältyvät seuraavat määritykset: Kosteus, Tuhka, Raakaproteiini, …

Kokonaisfluorin määritys muovista

EN 15408
Muovin kokonaisfluoripitoisuuden (F) määritys standardin EN 15408 mod. mukaisesti. Analyysi sisältää happipommihajotuksen sekä ionikromatografisen (IC) mittauksen. Näytteen mahdollinen valmistelu, kuten jauhaminen pienemmiksi …

Akryyliamidin määritys

Akryyliamidi on vierasaine, jota muodostuu elintarvikkeissa luonnollisesti esiintyvästä asparagiinista ja pelkistävistä sokereista yli 120 °C:n ja alhaisen kosteuden kypsennysolosuhteissa. Tyypillisiä riskielintarvikkeita akryyliamidin osalta ovat paistetut ja …

ICP-SFMS-analyysi muoveille ja polymeereille (valitut alkuaineet)

Mittaus suoritetaan käyttämällä korkearesoluutioista ICP-MS-tekniikkaa (ICP-SFMS), joka pystyy tunnistamaan erittäin alhaiset alkuainepitoisuudet. Mittaus sisältää vain valikoidun alkuaineen tai …

Biomassan ligniinipitoisuus

NREL/TP 510-42618, TAPPI T-UM 250, TAPPI T222
Biomassanäytteen happoliukoisen ja happoliukenemattoman ligniinipitoisuuden analysointi. Näyte hydrolysoidaan, minkä jälkeen happoliukenematon jäännös suodatetaan …

Elintarvikkeiden ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 7)

Suurimman osan pakatuista elintarvikkeista tulisi sisältää ravintoarvoilmoitus. Elintarviketietoja koskevassa asetuksessa (EU) 1169/2011 määritellään, mitä tietoja pakkausmerkinnöissä on esitettävä. …

XPS-mittaus

XPS on semikvantitatiivinen tekniikka, joka mahdollistaa materiaalien pinnan alkuainekoostumuksen määrityksen. Lisäksi menetelmällä voidaan määrittää atomien sitoutumis- ja elektronitilat. XPS on pintaherkkä tekniikka. Tyypillinen tutkimussyvyys on 3-10 nm ja havaitsemisrajat noin …

Elintarvikkeiden ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 8 - sisältää ravintokuidun)

Suurimman osan pakatuista elintarvikkeista tulisi sisältää ravintoarvoilmoitus. Elintarviketietoja koskevassa asetuksessa (EU) 1169/2011 määritellään, mitä tietoja …

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen ICP-MS mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, …

ICP-MS-mittaus ohutkalvoista

Metallisten alkuaineiden jäämien määritys piikiekon päällä olevasta ohutkalvosta. Määrityksessä voidaan hyödyntää eri menetelmiä näytteen ominaisuuksista riippuen. Kysy lisätietoja mittauksen soveltuvuudesta näytteellesi menetelmän asiantuntijalta.

Isotiatsolinoni-yhdisteiden määritys

Isotiatsolinonien määritys kuluttajatuotteista. Isotiatsolinonit ovat tyypillisiä säilöntaineita esimerkiksi kosmetiikassa, kemikaaleissa ja painoväreissä. Seuraavat yhdisteet sisältyvät analyysiin: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni eli …

Maa- ja biokaasun koostumus

CH4 (metaani), CO2 (hiilidioksidi), O2 (happi), N2 (typpi) ja H2S (rikkivety) ja H2O (vesi) kvantitointi maa- ja biokaasunäytteistä kaasukromatografialla. Mahdollisuuten analysoida myös siloksaaneja (heksametyylisyklotrisiloksaani (D3), …

Pentakloorifenolin (PCP) pitoisuus paperin ja pahvin kylmävesiuutteessa

ISO 15320
Pentakloorifenoli (PCP, CAS 87-86-5) on yhdiste, jota käytetään torjunta- ja puunsuoja-aineena. Tällä analyysillä määritetään pentakloorifenolin pitoisuus paperin ja kartongin …

1,3-DCP ja 3-MCPD määritys paperin ja kartongin vesiuutteesta

Epikloorihydriini on erittäin reaktiivinen ja elektrofiilinen yhdiste, jota käytetään glyserolin, muovien, epoksiliimojen ja -hartsien, epoksilaimennusaineiden ja elastomeerien valmistuksessa. Yhdiste on …

Ainekohtainen siirtymä – vinyyliasetaatti

CEN/TS 13130-9, EN 13130-1
Yhdisteen vinyyliasetaatti [CAS: 108-05-4] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Vinyyliasetaatti on listattu FCM-numerolla 231 ja viitenumerolla 10120 Euroopan …

XPS-syvyysprofilointi

XPS-syvyysprofiilointi vuorottelee etsausjaksojen ja XPS-analyysijaksojen välillä. Menetelmä antaa semikvantitatiivista tietoa alkuainekoostumuksesta (at. %) syvyyden funktiona. Atomien sitoutumis- ja elektronitilat voidaan myös määrittää syvyyden funktiona. Kyseessä …

Ainekohtainen siirtymä – akryylinitriili

EN 13130-1
Yhdisteen akryylinitriili [CAS: 107-13-1] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 225 ja viitenumerolla 12100 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011. …

ICP-SFMS metallit nestemäisistä kemikaaleista

ICP-SFMS-mittauspaketti nestemäisille kemikaaleille. Määritys sisältää seuraavien alkuaineiden mittaamisen korkean resoluution ICP-tekniikalla (ICP-SFMS): Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo , Na, Ni, P, Pb, S, …

Sekundäärinen ionimassaspektrometria (SIMS)

Sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) soveltuu erityyppisten kiinteiden materiaalien syvyysprofilointiin.SIMS tunnistaa kaikki alkuaineet, joiden massa on vedyn ja uraanin välissä. Matalan määritysrajan ansiosta menetelmä sopii jopa …

Simuloitu tislaus petrolijakeille ASTM D7169 -menetelmällä

ASTM D7169
Simuloitu tislaus (SimDist, Simdis) ASTM D7169 -standardin mukaisesti kattaa kiehumisalueen määrityksen petrolijakeille, joiden kiehumisalueena on n-C9 - n-C100 (maks. 720 °C). Näytteen tulee …

Karotenoidien analyysipaketti

Karotenoidit ovat pigmenttejä, joita esiintyy erilaisissa elintarvikkeissa joko luontaisesti tai tarkoituksellisesti lisättynä esim. elintarvikevärinä. Testipaketti sisältää seuraavien karotenoidien määrityksen: Apokarotenaali (trans-β-apo-8'-karotenaali) …

Liuottimen ICP-MS-metallianalyysi

ICP-MS-tekniikka tarjoaa tietoa metallipitoisuuksista näytteessä. Mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Na, Mg, K, Ca, Li, Be, B, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se , Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, …

Mikromuovit filtteristä

Mikromuovien määritys Raman-spektroskopialla (3D imaging Raman) suoraan soveltuvalta filtteriltä (soveltuva PTFE filtteri). Testaus ei sisällä mitään esikäsittelykuluja, vaan ainoastaan mittauksen suoraan filtteriltä. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) - Alhainen määritysraja

ISO 21675
PFAS-analyysi, joka sisältää seuraavat 24 yhdistettä: Yhdiste Lyhenne CAS-numero Heptafluorobutyric acid PFBA 375-22-4 Nonafluoropentanoic acid - 2706-90-3 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonic acid …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) muovissa

Valittujen PFAS-yhdisteiden määritys LC-MS-tekniikalla. Analyysipaketti sisältää yhteensä 22 yhdisteen määrityksen, mukaan lukien PFOS:n (perfluorioktaanisulfonihappo), PFOA:n (perfluorioktaanihappo) ja PFHxS:n …

TXRF-mittaus

TXRF-menetelmällä voidaan määrittää näytteen pinnan alkuainekoostumus. Mittausta käytetään usein häviävän pienten epäpuhtauksien tunnistamiseen eri puolilta ohutkalvoa tai piikiekkoa. Määritysraja: 109 – 1011 at/cm2 Syvyysresoluutio: n. 3-9 nm (materiaalista riippuen)

XPS-spektrin piikkien dekonvoluutio - alkuaineiden sidostilat

XPS on pintaherkkä tekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus ja alkuaineiden kemialliset sidostilat. Mittaussyvyys on tyypillisesti 3-10 nm ja määritysraja 0.1-1 atomiprosenttia. XPS …

Bronopolin määritys paperin ja kartongin vesiuutteesta

Biosidinä käytetyn bronopolin (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, CAS: 52-51-7) määritys paperin tai kartongin kylmä- tai kuumavesiuutteesta.

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili (sis. rasvan uuton)

Elintarvikkeen, rehun tai niihin verrattavissa olevan näytteen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien rasvahappojen määritys: 4:0, 6:0, 8:0, 10:0, 11:0, …

Kiinteiden näytteiden Raman-spektroskopia

Kiinteiden aineiden Raman-spektroskopialla voidaan määrittää aineen kemiallinen rakenne. Analyysi soveltuu orgaanisille ja epäorgaanisille näytteille, pois lukien metallit ja metalliseokset.

Kiinteän tilan 13C NMR spektroskopia

Kiinteän tilan hiili-13 (13C) NMR-spektroskopia kiinteille hienoksi jauhetuille näytteille. Hinnat sisältävät NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Mahdolliset näytteen hienonnukset ja jauhatukset tulee tehdä ennen näytteen toimitusta …

Metallisten korujen haitalliset aineet

EN 12472, EN 1811
Metallisten korujen sisältämien haitallisten aineiden REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) mukainen testaus. Testipaketti sisältää seuraavat testit: Nikkelin …

Metallit kiinteistä kemikaaleista (Co, Si, P, S, B, Na)

Alkuaineiden (Co, Si, P, S, B ja Na) pitoisuuden määritys kiinteistä teollisuuskemikaaleista. Tämä menetelmä sopii esimerkiksi CoNO3-kemikaalin analysointiin. Tuloksena saadaan pitoisuus pääkomponentille (Co) sekä …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä maaperä-, sedimentti- ja lietenäytteistä

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Mikromuovit suodatetaan näytteestä ja …

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (REACH)

PAH-yhdisteiden määritys muovista ja kumista valmistetuista tuotteista (esim. tekstiilit, lelut, pakkausmateriaalit) REACH-asetuksen mukaisesti. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden …

2D NMR-mittaukset

2D NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa tyypillisiin deuteroituihin liuottimiin. Yleisimmät mittausvaihtoehdot: COSY, TOCSY, ROESY, NOESY, HMBC, ja HSQC. Hinnat sisältävät näytevalmistelun, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, …

Ainekohtainen siirtymä – N,N-bis(2-hydroksietyyli)-(C8–C18)-alkyyliamiini

Yhdisteen N,N-bis(2-hydroksietyyli)-(C8–C18)-alkyyliamiini ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 19 ja viitenumerolla 39090 Euroopan …

Glutaraldehydin pitoisuus paperissa ja kartongissa

Glutaraldehydi on biosidi, jota käytetään estämään mikrobien kasvua paperi- ja kartonkipakkauksissa. Sitä saa käyttää elintarvikepakkauksissa BfR XXXVI:n mukaisesti, mutta glutaraldehydiä saa olla enintään 2 mg/kg …

ICP-OES-mittaus metallien tunnistamiseen

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- ja sedimenttinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen …

Jauheen XRD-mittaus - Kvalitatiivinen Analyysi

Kristallijauheiden kvalitatiivinen tai vertaileva analyysi röntgendiffraktiolla (XRD). Analyysi soveltuu ainoastaan materiaaleille, joilla on ainakin yksi kiteinen faasi.

Lipidiuutteen, rasvan tai öljyn rasvahappoprofiili

EN ISO 12966-1, EN ISO 12966-4, EN ISO 15304
Lipidien raakauuton, rasvojen tai öljyjen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien …

Muovin vinyylikloridipitoisuus

Vinyylikloridin (kloorieteeni, CAS 75-01-4) pitoisuuden määritys muovimateriaalista. Euroopan kemimaalivirasto ECHA on määritellyt vinyylikloridin karsinogeeniksi.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (AfPS GS 2019:01 PAK)

AfPS GS2019
Polyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAHs) määritys muovista, kumista ja niistä valmistetuista tuotteista (esim. lelut, keittiövälineet). Analyysi …

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAHs) paperista ja kartongista (REACH)

PAH-yhdisteiden määritys paperista ja kartongista sekä niistä valmistetuista tuotteista (esim. pakkausmateriaalit) REACH-asetuksen mukaisesti. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden …

Yksittäisen alkuaineen analyysi

EN ISO 17852
Yhden alkuaineen analysointi (esim. Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Zn, jne.). Näytematriisista tulee aina sopia etukäteen. Matriisi saattaa vaikuttaa analyysin hintaan.

Öljyjen karakterististen ryhmien analyysi (ASTM D2007)

ASTM D2007
Mittauksella määritetään öljyn karakterististen yhdisteiden osuudet savi-geeli-adsorptiokromatografialla ASTM D2007 -standardin mukaisesti. Saturoituneiden, aromaattisten ja polaaristen yhdisteiden …

Elintarvikkeen ravinnepitoisuus (ICP-MS)

Kalsium (Ca), fosfori (P), natrium (Na), magnesium (Mg), sinkki (Zn), mangaani (Mn), kupari (Cu), seleeni (Se), koboltti (Co) pitoisuuksien määrittäminen elintarvikenäytteistä ICP-MS-tekniikalla. Analyysipakettiin voidaan lisätä muita …

HRMS-analyysi

HRMS eli korkean resoluution massaspektrometria on yhdisteiden molekyylimassan määrittämiseen käytetty analyysitekniikka. Tarkkuutensa ansiosta HRMS-mittaus soveltuu erinomaisesti niin pienten orgaanisten molekyylien kuin suurten makromolekyylien rakenteen tunnistamiseen. …

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen kokonaismetallipitoisuuksien Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 3

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, K ja P, Vesiliuokoinen Fosfori, Kosteus, Hehkutushäviö. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) pitoisuus paperi ja kartonki

Mineraaliöljyn (MOSH/MOAH) jäännös- tai epäpuhtaustason pitoisuus paperissa ja kartongissa. Tulokset ilmoitetaan MOSH- ja MOAH-ryhmäkohtaisina. MOSH- ja MOAH-yhdisteiden ryhmittely perustuu hiilien määrään …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) vedestä

CEN/TS 15968
PFAS-yhdisteiden määrittäminen vesinäytteistä. Laaja-analyysipaketti, joka sisältää seuraavat 35 PFAS-yhdistettä: Lyhenne (Yhdiste) PFBA (Perfluoributaanihappo) PFPeA (Perfluoripentaanihappo) PFHxA …

Polyklooratut bifenyylit (PCB) paperista ja kartongista

ISO 15318
Polykloorattujen bifenyylien määritys paperista ja kartongista. Testipaketti sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: PCB 18, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kankaista ja kiinteistä materiaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. …

Rautamalmin alkuaineanalyysi XRF:llä

Röntgenfluoresenssin (XRF) avulla rautamalmin alkuainepitoisuudet on mahdollista määrittää kvantitatiivisesti. Menetelmällä voidaan määrittää seuraavien mineraalien pitoisuudet: Al2O3, CaO, Cr2O3, Fe, K2O, MgO, Mn, Na2O, NiO, P, S, SiO2, V2O5 …

Rikkiyhdisteiden analysointi bio- tai maakaasunäytteistä

Rikkiyhdisteiden määritys bio- tai maakaasunäytteistä. Määritettävät yhdisteet: vetysulfidi, karbonyylisulfidi, metaanitioli (metyylimerkaptaani), etaanitioli (ethyylimerkaptaani), 2-metyyli-2-propaanitioli, …

Spesifinen migraatio – C16-C18 dialkyyliketonit (DAKs) alkyyliketeenidimeeristä (AKD)

Alkyyliketeenidimeeri-hydrofobiliimasta (AKD sizing) peräisin olevien dialkyyliketonien (DAKs) spesifinen migraatio paperista ja kartongista. BfR XXXVI suosituksen mukaan, …

Säilöntäaineet - bentsoe- ja sorbiinihapon määritys

Bentsoe- ja sorbiinihapon määrittäminen elintarvikkeista HPLC-UV-tekniikalla. Analyysimenetelmä on akkreditoitu elintarvikkeille.

15N pysyvän isotoopin analyysi

15N pysyvän isotoopin analyysillä voidaan määrittää 15N-pitoisuus erilaisista näytemateriaaleista. Tulokset ilmoitetaan AIR, ‰-yksikössä. Analyysi tehdään isotooppisuhde-massaspektrometrillä (IRMS). Ole yhteydessä menetelmän asiantuntijaan analyysin …

Allergisoivat hajusteet kosmetiikassa (uusi asetus 2023/1545)

Allergisoivien hajusteiden määritys kosmetiikasta asetusten (EY) No 1223/2009 ja (EU) 2023/1545 vaatimusten mukaisesti. Analyysi kattaa yhteensä 65 yhdistettä. Hajusteaineet on merkittävä pakkaukseen, jos …

Atsoväreistä peräisin olevien aromaattisten amiinien määritys

EN 14362-1, EN 14362-3
Tiettyjen atsoväreistä johdettujen aromaattisten amiinien määritys standardin EN 14362-1 mukaan.

Biopohjaisen hiilen määritys EN 16640 mukaisesti

EN 16640
Biopohjaisen (biogeenisen) hiilen osuus ilmaistaan suhteessa kokonaishiileen (total carbon, TC). Hinta on haihtumattomille näytteille. Jos näytteesi haihtuva, keskustele näytetyyppisi sopivuudesta. Huom! Emme …

Bisphenol S:n pitoisuus

Bisfenoli S:n pitoisuuden ja vapautumisen määritys tuotteista, kuten: Muovista, elastomeereistä ja kumista valmistetut kulutustuotteet, Elintarvikepakkaukset (muovi, paperi, monimateriaali). Uutto on mahdollista useilla eri tekniikoilla, mukaan lukien: Uutto …

Eläinperäisten biologisten näytteiden mikromuovit

Mikromuovien määritys eläinperäisistä biologisista näytteistä FTIR:n avulla. Analyysissä määritetään mikromuovipartikkelien lukumäärä muovityypeittäin. Nämä analyysitarpeet hoidetaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Ota …

Etyleenioksidi ruokanäytteistä

Etyleenioksidin ja 2-kloorietanolin määritys ruokanäytteistä. Tulokset raportoidaan etyleenioksidin ja kloorietanolin summana.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) vedestä

EPA 624, EPA 8015, EPA 8260, …
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määritys vedestä GC-MS-tekniikalla. Analyysi määrittää 67 haihtuvaa yhdistettä, mukaan lukien BTEX, DIPE, ETBE, MTBE, TAEE, TAME ja …

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta pakkausmateriaalista

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta paperista, kartongista ja muovista. Menetelmällä voidaan analysoida haihtuvien aineiden jäämiä esim. painetuista pakkauksista. …

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) tunnistaminen biokaasunäytteestä

Analyysillä voidaan määrittää helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä biokaasunäytteistä. Tyypillisesti havaittavien VOC-yhdisteiden kiehusmispiste on 60-280 °C. Näytteet …

ICP-OES raskasmetallit maaperästä, lietteestä tai sedimentistä (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys …

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattien substituutioasteen määritys

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattinäytteiden substituutioasteen määritys 31P NMR menetelmällä. Soveltuu mono-, di-, oligo-, ja polysakkarideille. Hinta sisältää näytteenvalmistuksen ja 31P …

Kokonaissokerien määritys Luff–Schoorl-menetelmällä

Kokonaissokerien pitoisuuden määritys ruoasta ja rehusta Luff–Schoorl-titrausmenetelmällä. Sokeripitoisuus ilmaistaan glukoosina.

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

EN ISO 12937, EN 13466-1, EN 15489
Liuottimen puhtausmääritys GC-FID- ja Karl Fischer -tekniikoilla. Määritys suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin …

Melatoniinin määritys ravintolisästä

Melatoniinin määritys kiinteästä tai nestemäisestä (esim. nenäsuihke) ravintolisästä. Komission asetuksen (EU) N:o 432/2012 mukaan melatoniinia sisältäviä ravintolisiä voidaan markkinoida seuraavilla terveysväitteillä: "Melatoniini auttaa …

Metallisen kuparinäytteen alkuainekoostumus OES:llä

Testissä määritetään OES-laitteen (optical emission spectrometry) avulla metallisten kuparinäytteiden alkuainekoostumus. Tulos ilmoitetaan massaprosentteina.

Metallit kiinteistä kemikaaleista (Mn, Si, P, S, B, Na)

Alkuaineiden (Mn, Si, P, S, B ja Na) pitoisuuden määritys kiinteistä teollisuuskemikaaleista. Tämä menetelmä sopii esimerkiksi MnNO3-kemikaalin analysointiin ja antaa pitoisuuden pääkomponentille (Mn) sekä valituille …

N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautuminen

EN 12868 (mod.), EN 14350
N-nitrosoamiineja ja N-nitrosoituvia aineita on tavallisesti pieniä määriä tietyissä elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja kumituotteissa. Erityisesti …

PFAS analyysi - juomavesidirektiivi (EU) 2020/2184

Uuden juomavesidirektiivin mukainen veden PFAS-analyysi, joka kattaa direktiivissä listatut 20 yhdistettä: — perfluoributaanihappo (PFBA) — perfluoripentaanihappo (PFPA) — perfluoriheksaanihappo (PFHxA) — …

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

Testillä selvitetään paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus, kun näyte poltetaan 525 °C:ssa. Menetelmällä määritetään näytteessä olevan epäorgaanisen aineksen massa.

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta (EU-lainsäädännön mukainen analyysi)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat …

Primääriset aromaattiset amiinit paperista, kartongista ja sellusta

EN 17163, EN 645, EN 647
CMR 1A- tai 1B-luokiteltujen primääristen aromaattisten amiinien (PAA) siirtymän testaus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. PAA-yhdisteiden uutto …

RBS-mittaus (normaali toimitus)

Alkuainesuhteiden määritys RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria). Mittaus soveltuu syvyysprofilointiin. RBS antaa tietoa raskaampien alkuaineiden pitoisuuksista. Kevyistä alkuaineista saadaan tietoa, jos menetelmä yhdistetään …

RBS-mittaus (pikatoimitus)

RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria) voidaan määrittää kiinteän näytteen alkuainekoostumus. Mittaus soveltuu myös syvyysprofilointiin. RBS-mittausta käytetään raskaiden alkuaineiden pitoisuusmäärityksiin. Jos myös kevyempien …

Raman-spektroskopia - nestemäiset näytteet

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton analyysimenetelmä, jota käytetään kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen. Tämä Raman-analyysi soveltuu orgaanisille ja epäorgaanisille nesteille.

Tolueenin ja ksyleenien määritys

Tolueenin ja ksyleenien pitoisuuden määritys kiinteistä tai nestemäisistä näytteistä kaasukromatografian (GC) avulla. Ksyleeni analysoidaan kokonaisksyleeninä, eli tulos ilmoitetaan kaikkien kolmen isomeerin summana.

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

EN 902
Vetyperoksidin (H2O2) pitoisuusmääritys vesiliuoksista kaliumpermanganaattititrauksella.

13C pysyvän isotoopin analyysi

Hiilen pysyvän isotoopin (13C) analyysi IRMS-tekniikalla. Tulokset raportoidaan yksikössä VPDB, ‰. Menetelmä soveltuu useille erilaisille materiaaleille. Ole yhteydessä Measurlabsin asiantuntijoihin analyysin yksityiskohdista.

2,6-di-isopropyylinaftaleenin (DIPN) pitoisuus paperissa ja kartongissa

EN 14719
2,6-di-isopropyylinaftaleenin (CAS: 24157-81-1, DIPN) pitoisuus paperissa ja kartongissa. DIPN:n esiintyminen on tyypillistä kierrätyskuitua sisältävissä materiaaleissa.

Ainekohtainen siirtymä – bisfenoli S

Yhdisteen 4,4’-dihydroksidifenyylisulfoni (bisfenoli S) [CAS: 80-09-1] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 154 ja viitenumeroilla 13617 ja 16090 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o …

Alkoholijuoman ravintosisältömääritys

Alkoholijuomien ravintosisällön määritys sisältää seuraavat parametrit: Kosteus, Tuhka, Kokonaisrasva (liuotinuutto happohydrolyysin jälkeen), Proteiini (Kjeldahl-menetelmä), Sokeriprofiili (HPAEC-PAD-menetelmä) sisältäen fruktoosin, glukoosin, …

Allergisoivat hajusteet kosmetiikassa (1223/2009)

Analyysi, jolla määritetään kosmetiikasta 29 allergisoivaa yhdistettä asetuksen (EY) No 1223/2009 mukaisesti.

Anionit maassa, lietteessä, sedimentissä tai vedessä (ISO 10304-1, EN 16192)

EN 16192, ISO 10304-1
Bromidin, fluoridin, kloridin, nitraatin, nitriitin ja sulfaatin (Br-, F-, Cl-, NO2-, NO3- ja SO42-) määritys maasta, lietteestä, sedimentistä …

BPSG-analyysi

Boorin (B) ja fosforin (P) akkreditoitu määritys BPSG-kiekoista.

Bensiinin hiilivetyanalyysi moniulotteisella kaasukromatografilla EN ISO 22854 menetelmällä

EN ISO 22854
Menetelmää käytetään aromaattisten ja olefiinisten hiilivetyjen sekä oksygenaattien ja laskennallisen happipitoisuuden määrittämiseen. …

CH4, CO2 ja H2S määritys kaasunäytteistä

NF X 20-303
CH4, CO2 ja H2S määritys kaasunäytteistä µGC/µTCD tekniikalla. Hinta pätee syttymättömille kaasuille. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos näytteesi ovat helposti syttyviä.

GD-OES-mittaus

GD-OES (eng. Glow Discharge-Optical Emission Spectroscopy) on kvantitatiivinen analyysitekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus syvyyden funktiona. Mittausta käytetään ensisijaisesti paksujen materiaalien syvyysprofilointiin. Näytteet ovat tyypillisesti …

Glukosinolaatit (kokonaispitoisuus)

Glukosinolaattien kokonaispitoisuuden määritys UV-spektrofotometrisellä menetelmällä, joka on suunniteltu rapsille, rypsille tai muille vastaaville materiaaleille.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) screening-analyysi maa- tai biokaasusta

Haihtuvien orgaanisten aineiden analyysi bio- ja maakaasuista. Sisältää seuraavat yhdisteluokat: siloksaanit, terpeenit, ketonit, furaanit, ja hiilivedyt (C6–C14). …

Hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määritys vesinäytteestä GC-FID-tekniikalla. Määritys sisältää seuraavien yhdisteiden tunnistamisen: 13-B-7,9 (11)-abietiinihappo, 7, 9 (11) -abietiinihappo, 8,15-isopimaradeeni-18-happo, Abietiinihappo, Abieti-8,12-dieeni-18-happo, Dehydroabietiinihappo, …

ICP-MS-analyysi geologisille näytteille (neljän hapon uutto)

ICP-MS-alkuainemääritys geologisille näytteille (kivet, malmi, kaivosnäytteet), sisältäen neljän hapon uuton. Analyysi sisältää seuraavat alkuaineet: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, …

ICP-MS-analyysi geologisille näytteille (uutto kuningasveteen)

ICP-MS-alkuainemääritys geologisille näytteille (kivet, malmi, kaivosnäytteet), sisältäen uuton kuningasveteen. Analyysi sisältää seuraavat alkuaineet: Au, Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, …

ICP-OES ravinteet maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 1

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P ja K. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan testata 1-2 kuukautta ennen …

Ligniinin tuhkapitoisuus

ISO 1762
Ligniinin tuhkapitoisuuden määritys lämpötilassa 525°C. Tulos ilmoitetaan tuhkan massaprosenttina alkuperäisestä näytteestä suhteessa kuivapainoon.

Paperin tai kartongin tasapainokosteus

Tasapainokosteus tarkoittaa paperi- tai kartonkituotteessa olevan kosteuden massaprosentuaalista määrää, kun tuote on ilmastoitu standardiolosuhteissa (23 °C/50 % RH) vähintään 4 tunnin ajan.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi liuoksista

ČSN 75 7554
Kromatografisella menetelmällä määritetään vedestä tai liuoksesta 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin …

Rasva- ja hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määrittäminen GC-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: Dikloori-9,10-Steariinihappo , Linolihappo , Linoleenihappo , Öljyhappo, Palmitiinihappo, Palmitoleiinihappo , Steariinihappo, Abietiinihappo , …

Rikkivedyn (H2S) pitoisuus maa- tai biokaasussa

Rikkivedyn (H2S) pitoisuuden mittaus maa- tai biokaasusta. Olethan yhteydessä Measurlabsin asiantuntijoihin muiden näyteastioiden soveltuvuudesta.

Siloksaanit bio- tai maakaasusta

ASTM D8230
Siloksaanien kvantitointi bio- tai maakaasunäytteistä kaasukromatografialla: Heksametyylitrisiloksaani (D3), Oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4), Dekametyylisyklopentasiloksaani (D5), Dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6), …

Sokerianalyysi (fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi, maltoosi, laktoosi)

Elintarvike- tai rehunäytteen sokereiden analyysipaketti HPLC-RID:llä.

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä matriiseista. Kloridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN …

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

Aminohappojen määrittäminen jätevesinäytteestä. Analyysi sisältää seuraavien aminohappojen määrittämisen: Alaniini, Arginiini, Asparagiini, Aspartaatti, Sitrulliini, Kystiini/kysteiini, Glutamaatti, Glutamiini, Glysiini, Histidiini, …

XRF-analyysi (Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C) piiraudalle (SiFe)

Röntgenfluoresenssi mittaus piiraudalle (SiFe). Analyysi sisältää seuraavien alkuaineiden määrittämisen: Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C. Mitattujen alkuaineiden tulokset esitetään raportilla %-yksikössä.

18O pysyvän isotoopin analyysi

18O pysyvän isotoopin analyysillä voidaan määrittää hapen 18O-isotoopin pitoisuus erilaisista näytemateriaaleista. Tulokset ilmoitetaan VSMOW, ‰-yksikössä. Analyysi perustuu IRMS-menetelmään. Olethan yhteydessä Measurlabsin asiantuntijoihin analyysin …

34S Pysyvän isotoopin analyysi

Rikin pysyvien isotooppien analyysi isotooppisuhdemassapektrometrian (IRMS) avulla. Tulokset raportoidaan yksikössä δ34SVCDT-‰.

Aaltopahvin kuitukomposition analyysi Herzberg-testillä

ISO 9184-3
Standardin ISO 9184-3 mukaisella Herzberg-testillä määritetään paperien ja kartonkien pääkuidun pitoisuus. Kokeessa käytetään kylläistä sinkkikloridin, jodin ja kaliumjodidin liuosta paperin …

Ainekohtainen siirtymä – fotoinitiaattorit

Fotoinitiaattorit (valokäynnisteet, valoinitiataattorit) ovat aineita, joita lisätään painomusteisiin, koska ne käynnistävät kuivumisprosessin UV-valolle altistuessaan. Valokäynnisteet ovat myös mahdollinen kontaminantti …

Alkuaine-epäpuhtaudet ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella voidaan määrittää 36 alkuaineen määrät ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä ICP-MS-menetelmää. Määritettävät alkuaineet: Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Ga, Ge, Au, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb, Pt, K, Ag, …

Ammoniakin (NH3) ja veden (H2O) pitoisuus maa- tai biokaasussa

NH3 (ammoniakki) ja H2O (vesi) kvantitointi bio- tai maakaasunäytteestä Oikeiden pitoisuuksien saamiseksi näyte tulee analysoida mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Antrakinonin pitoisuus paperissa ja kartongissa

Antrakinoni on sellun valmistusprosesseissa käytettävä lisäaine. BfR XXXVI:n mukaan antrakinonin käyttöä raaka-aineen lisäaineena ei enää suositella.

Bentoniitin XRD-analyysi

EN 13925
Kvantitatiivinen mineraloginen analyysi bentoniittinäytteille materiaalissa esiintyvien mineraalien pitoisuuksien tunnistamiseksi ja kvantifioimiseksi. Analyysi suoritetaan XRD-tekniikalla standardin EN 13925 mukaisesti. Analyysin tulokset …

Bioperäisen hiilen määritys ISO 16620 -standardin mukaisesti

ISO 16620
Bioperäisen hiilen määrä voidaan raportoida suhteessa kokonaisorgaaniseen hiileen (TOC) tai kokonaishiileen (TC). Hinta on haihtumattomille näytteille. Jos näytteesi haihtuva, keskustele …

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O ja C2–C5 alkaanien pitoisuus maa- tai biokaasussa

CH4 (metaani), CO2 (hiilidioksidi), O2 (happi), N2 (typpi), H2 (vety), H2O (vesi) ja C2-C5 alkaanien kvantitointi maa- ja biokaasunäytteistä kaasukromatografialla. Olethan yhteydessä …

Dieselin analyysipaketti EN 590 -standardin mukaisesti

EN ISO 10370, EN ISO 12156-1, EN ISO 12185, …
Standardi EN 590 sisältää yhteenvedon testausvaatimuksista ja menetelmistä dieselin laadun testaamiseksi. Standardin mukainen …

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (20mg)

Rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (≥ 20 mg) ruokaa tai rehua (sis. rasvan uuton).

Etanolin testaus EN 15376 mukaisesti

Analyysi sisältää kaikki standardissa EN 15376 mainitut testit. Testiä käytetään etanolille, jota käytetään bensiinin sekoituskomponenttina.

Glykoalkaloidit ruuassa (peruna)

Analyysissä määritetään alfa-kakoniinin ja alfa-solaniinin määrä ruokanäytteissä. Yleensä määritys tehdään perunasta. Jos halutaan määrittää lisäksi muita kuin ylämainittuja glykoalkaloideja, ota yhteyttä Measurlabsin yhteyshenkilöön.

HDPE:n haarautuminen 13C-NMR-menetelmällä

Mittauksessa HDPE-muovin haarautuneisuus (lyhyiden haarojen tyypit ja suhteellinen määrä) määritetään 13C-NMR-analyysitekniikalla. Haarautuneisuus voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi HDPE:n kiderakenteeseen, sulamispisteeseen, …

Hengitettävän kiteisen piidioksidin (kvartsi) määritys materiaaleista

Kiteinen piidioksidi, eli kvartsi, on yleinen ainesosa rakennusmateriaaleissa sekä tuotteissa, jotka sisältävät kiveä, soraa, savea tai hiekkaa. Altistuminen hengitettävälle piidioksidille voi …

Hunajan aitous

Hunaja on Neuvoston direktiivin 2001/110/EY (ns. hunajadirektiivi) määritelmän mukaan luontoperäinen makea aine, jonka tarhamehiläinen (Apis mellifera) on tuottanut esimerkiksi kukkien medestä. EU-alueella myytävään hunajan koostumuksen on täytettävä direktiivissä asetetut …

ICP-OES-mittaus (laaja) jäte- ja rakennusmateriaaleille

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien …

ICP-OES-mittaus jäte- ja rakennusmateriaaleille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
Jäte- ja rakennusmateriaalien metallipitoisuuksien Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, …

Jalometallit geologisista näytteistä

Jalometallien (Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh ja Ru) määritys tyypillisistä geologisista näytteistä. Menetelmä soveltuu seuraaville pitoisuustasoille: Ag 1-1500 ppm, Au 0.002-5 ppm, Ir 0.001-5 ppm, Os 0.002-1 ppm, Pd 0.002-15 ppm, Pt 0.002-15 ppm, …

Kannabinoidit elintarvikkeesta

Kannabinoidit ovat hamppukasveissa esiintyvien terpeenien luokka, joista joillakin on erilaisia ​​biologisia ominaisuuksia. Tästä johtuen tiettyjen kannabinoidien pitoisuuksia elintarvikkeissa valvotaan EU:ssa. Komission asetuksen (EU) 2023/915 mukaan …

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana ja spektrinä. Sisältää 1–3 näytteen analysoinnin.

Kofeiinin pitoisuus

ISO 20481
Kofeiinipitoisuuden määritys elintarvikkeesta (esim. tee, kahvi, virvoitusjuomat), kosmetiikasta tai muista sopivista matriiseista.

Ksantaattipitoisuuksien määritys

Mittauksessa määritetään ksantaattien pitoisuus näytteissä käyttäen 1H NMR -mittausta sekä referenssiyhdisteitä. Samalla mittauksessa voidaan määrittää hajoamistuotteita. Olethan yhteydessä Measulabsin asiantuntijoihin saadaksesi lisätietoja.

Laktoosin määritys laktoosittomasta tuotteesta

Ruokavirasto on määritellyt laktoosittomiksi määriteltyjen tuotteiden sisältämälle laktoosille raja-arvon <10 mg/100 g tai 100 ml tai <0,01 g/100 g tai ml perustuen pohjoismaiseen raporttiin "Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 2

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn and B. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan …

Ligniinin hiilihydraattikoostumus

Ligniinin hiilihydraattikoostumuksen määrityksessä näyte hydrolysoidaan, minkä jälkeen happoliukenematon jäännös suodatetaan pois ja monomeerisokerikomponentit analysoidaan ionikromatografilla. Analysoitavat monomeerisokerit ovat glukoosi, mannoosi, …

Liuennut pii ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella määritetään liuenneen piin pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä UV-VIS-spektroskopiaa (molybdeeni-heteropolysininen-menetelmä). Piin määritysraja (LOD) on 0,7 ppb. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille …

Maa- tai biokaasun analysointi ASTM D1945, ASTM D1946 tai ASTM D3588 mukaisesti

ASTM D1945, ASTM D1946, ASTM D3588
Lämpöarvon sekä CH4, CO2, O2, N2, H2 ja C2–C5 alkaanien määritys maa- ja biokaasunäytteistä …

Metallit öljyistä ja liuottimista (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) ICP-SFMS tekniikalla

Metallien analysointi (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) öljyistä ja liuottimista korkean resoluution ICP-MS-tekniikalla …

Nitriilikäsineiden testaus - soveltuvuus elintarvikkeiden käsittelyyn (laaja testipaketti)

DIN 10955, EN 1186-1, EN 1186-2, …
Testipaketti kertakäyttöisille nitriilikäsineille elintarvikekontaktiin soveltuvuudesta BfR:n …

PAH-analyysi asfaltista

EN 15527, EN 17322, EPA 8082A, …
PAH yhdisteiden määrittäminen asfalttinäytteistä GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: naftaleeni [CAS: 91-20-3], asenaftyleeni [CAS: 208-96-8], asenafteeni [CAS: …

PFAS-analyysi (US EPA 1633 standardiin perustuva menetelmä)

PFAS-yhdisteiden määrittäminen US EPA 1633 pohjautuvalla menetelmällä. Laaja analyysipaketti, joka sisältää seuraavat 49 PFAS-yhdistettä: Lyhenne (Yhdiste) CAS 3:3 FTCA CAS: 356-02-5 4:2 FTSA; 4:2 FTS CAS: …

Paperin, kartongin tai sellun emäksisyys

Tätä testiä käytetään paperien ja kartongin alkalivarannon määrittämiseen. Erityisesti papereiden ja kartonkien, jotka sisältävät alkalisia pigmenttejä tai muita alkalisia materiaaleja.

Paperin, kartongin tai sellun happoliukenemattoman tuhkan määrä

ISO 776
Tällä testillä mitataan happoon liukenemattoman tuhkan määrä paperi-, kartonki- tai massanäytteistä. Testaus suoritetaan ISO 776 -standardin mukaisesti.

Pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

Pelkistävien sokerien pitoisuuden määritys ruoasta tai rehusta Luff–Schroorl-titrausmenetelmällä.

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta (laaja analyysi)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat vaikuttaa haitallisesti mm. …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) maasta tai sedimentistä

DIN 38414
PFAS-yhdisteiden määrittäminen maa- tai sedimenttinäytteistä. Laaja analyysipaketti sisältää seuraavat 23 PFAS-yhdistettä: Lyhenne Yhdiste PFBA Perfluoributaanihappo PFPeA Perfluoripentaanihappo …

Polymeerien karakterisointi NMR-menetelmällä

NMR-analyysin avulla voidaan tunnistaa näytemateriaalin sisältämät polymeerit havainnoimalla, miten niiden atomiytimet vuorovaikuttavat magneettikentän kanssa. Tekniikkaa voidaan käyttää ennalta tunnistamattomien polymeerien ja …

Polymeerin taktisuus NMR-menetelmällä

Polymeerin taktisuuden (isotaktinen, syndiotaktinen tai ataktinen) määritys ydinmagneettisen resonanssin eli NMR:n avulla. Soveltuva NMR-tekniikka valitaan polymeerityypin perusteella: Polypropyleenin (PP) analyysi suoritetaan …

Pyriproksyfeenin pitoisuus ruoassa

Mittauksella määritetään QuEChERS-käsittelyllä valmistellun näytteen pyriproksyfeenin (eng. pyriproxyfen, PPF) pitoisuus HPLC-MS laitteella. Tulos ilmoitetaan muodossa µg/l tai mg/kg riippuen siitä, onko näyte nestemäinen vai kiinteä.

Pyrolyysiöljyn analyysi

Pyrolyysi öljyn perus analyysi sisältää seuraavat määritykset: Tiheys (20°C), Kineettinen viskositeetti (20 °C), Kineettinen viskositeetti (80 °C), Lämpöarvo, ylempi ja alempi, Happoluku, Tuhkapitoisuus (775 °C), Rikkipitoisuus, Sedimenttipitoisuus, Vesipitoisuus.

Raman-spektroskopia - kaasunäytteet

Kaasumaisten näytteiden analyysi Raman-spektroskopialla.

RoHS-direktiivin alaiset aineet

IEC 62321
Vaarallisten aineiden rajoitusdirektiivi (RoHS) on Euroopan unionin (EU) asettama pakollinen standardi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. EU:n direktiivi 2011/65/EU (RoHS 2.0) on …

TOP-analyysi eri näytemateriaaleista

TOP-analyysin (eng. sanoista total oxidizable precursors) avulla voidaan arvioida PFAS-yhdisteiden esiasteiden ja välituotteiden läsnäoloa hapettamalla ne stabiileiksi PFAS-yhdisteiksi. Analyysi voidaan yhdistää perinteiseen PFAS-analytiikkaan …

ToF-ERDA-mittaus (nopeutettu toimitus)

ToF-ERDA-mittauksella voidaan määrittää kiinteän näytteen alkuaineprofiili kvantitatiivisesti. Menetelmä soveltuu syvyysprofilointiin. ToF-ERDA havaitsee kaikki alkuaineet ja soveltuu erityisen hyvin kevyiden alkuaineiden …

Tuntemattoman näytteen tunnistaminen

Measurlabs tarjoaa räätälöityjä analyysipaketteja tuntemattoman näytteen tunnistamiseen. Asiantuntijamme valmistelee analyysiehdotuksen asiakkaan informaation pohjalta. Analyyseillä pyritään tunnistamaan näytteen sisältämät yhdisteet sekä näiden …

Veden (H2O) pitoisuus (ppm-taso) maa- ja biokaasussa

Vesipitoisuuden (H2O) määritys ppm-luokassa bio- tai maakaasunäytteestä. Näyte tulee toimittaa kaasusylinterissä, minimissään 5 barin paineessa.

Vesiliuoksen kemialliset ryhmät Raman-spektroskopialla

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä Raman-spektroskopialla.

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta