Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) muovikalvoista

ASTM F1249, ISO 15106-2
Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen muovimateriaalin vesihöyryn läpäisynopeuden. Hintaan sisältyy kaksi rinnakkaista mittausta. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä sekä …

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

EN ISO 11357-1
DSC (differential scanning calorimetry) on terminen analyysimenetelmä, jota käytetään mm. siirtymälämpötilojen ja entalpiamuutosten määrittämiseen kiinteille aineille ja nesteille kontrolloidussa …

Biogeenisen tai bioperäisen hiilen määrittäminen - ASTM D6866

ASTM D6866
Analyysi auttaa määrittämään, kuinka suuri osa näytemateriaalin sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä. ASTM D6866 määrittelee kaksi tapaa ilmaista, kuinka suuri osa …

Hapenläpäisynopeus (OTR) kalvomaisille materiaaleille

ASTM D3985, ASTM F1927, ASTM F2622-08, …
Testillä mitataan nopeutta, jolla happi läpäisee kalvomaisen materiaalin. Mittaus tehdään kahdelle rinnakkaiselle näytepalalle …

Mikromuovien analysointi jätevedestä mikro-Raman-menetelmällä

Mikromuovien määritys jätevesinäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm. …

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla kiinteistä näytteistä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen kiinteäistä aineista FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana, spektrinä sekä spektrin vertailuna kirjastoon.

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS-analyysi (”LECO-analyysi”) suoritetaan Dumas-polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan 25 kPa happiatmosfäärissä korkeassa lämpötilassa (1000 °C) ja komponentit …

SEM-EDX-kuvaus

Näytteen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja alkuainekoostumuksen määritys energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX, EDS). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Tuloksena saadaan myös …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

SEM-kuvantaminen

Näytteen kuvantaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Näytteestä otetaan yleensä useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Sähköä johtamattomat näytteet voidaan valmistella analyysiä varten päällystämällä ne ohuella metallikerroksella. Näytteestä …

1H NMR-spektroskopia

1H NMR spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistuksen, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja …

XRR-mittaus ohutkalvoille

Röntgenheijastuvuuden mittaus eli XRR-analyysi, jolla voidaan määrittää kalvon tiheys, paksuus ja karheus. Paksuusmittauksissa paksuuden tulisi lähtökohtaisesti olla alle 300 nm (materiaalista riippuen) ja karheuden matala (<5 nm). Jos tarvitset lisätietoja …

Mikromuovit puhtaasta vedestä

Mikro-Raman määritys. Analyysiraportissa esitetään löydettyjen muovityyppien partikkelikokojakaumat (1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm). Tämä analyysi on tarkoitettu juomavesille ja muille vastaaville puhtaille vesille. Huomioithan, että …

13C NMR-spektroskopia

13C NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistelun, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Tulokset toimitetaan kuvamuodossa. Lisätietoja …

ICP-SFMS metallien seulonta

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm. ympäristönäytteiden taustapitoisuuksien määrittämiseen ja tuntemattomien näytteiden alkuainejakauman tutkimiseen. Menetelmän avulla voidaan arvioida, …

Raskasmetallipitoisuus direktiivin 94/62/EY mukaan

Direktiivi 94/62/EY rajoittaa raskasmetallipitoisuutta siten, että pakkauksissa tai pakkauskomponenteissa olevan lyijyn (Pb), kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) ja kuusiarvoisen kromin (Cr(VI)) pitoisuustasojen summa ei saa …

Ftalaattien analyysipaketti (REACH-asetus)

Ftalaatit ovat ryhmä kemikaaleja, joita käytetään yleisesti muovinpehmentiminä muovien joustavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Niitä myös käytetään (tai on käytetty) lisäaineina muissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa. Useita …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, tavanomaiset jätevedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset …

Hapenläpäisynopeus (OTR) pakkauksille

ASTM F1307
Tämä testi soveltuu valmiiden pakkausten hapenläpäisynopeuden (OTR) määrittämiseen kahdella rinnakkaismittauksella. Testi voidaan tehdä lämpötiloilla 15–55 °C, ja suhteellisen kosteuden voi valita 0 %, sekä 5–90 % RH …

ICP-SFMS-analyysi muoveille ja polymeereille (valitut alkuaineet)

Mittaus suoritetaan käyttämällä korkearesoluutioista ICP-MS-tekniikkaa (ICP-SFMS), joka pystyy tunnistamaan erittäin alhaiset alkuainepitoisuudet. Mittaus sisältää vain valikoidun alkuaineen tai …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, puhtaat vedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset raportoidaan µg/l muodossa jokaisen …

Muovin iskulujuus (Charpy- ja Izod-menetelmät)

DIN 53435, EN ISO 180, ISO 179
Iskunkestävyys voidaan mitata jäykistä muoveista Charpy- tai Izod-menetelmillä. Näissä testeissä näytekappaleen hajottamiseksi käytetään heiluria. Testit voidaan tehdä …

Kokonaisfluorin määritys muovista

EN 15408
Muovin kokonaisfluoripitoisuuden (F) määritys standardin EN 15408 mod. mukaisesti. Analyysi sisältää happipommihajotuksen sekä ionikromatografisen (IC) mittauksen. Näytteen mahdollinen valmistelu, kuten jauhaminen pienemmiksi …

Muovien kolmipistetaivutus (ISO 178)

ISO 178
Muovien taivutusominaisuuksien määritys ISO 178 -standardin mukaisesti. Testi soveltuu jäykille muoveille ja muovikomposiiteille. Tuloksena saadaan mm. taivutuslujuus ja taivutuskerroin.

Vetokoe jäykille muoveille (ISO 527-2)

ISO 527-2
Vetokoe valetuille, kuten ruiskuvaletuille, muoveille huonelämpötilassa. Testillä määritetään näytteelle voima-siirtymäkäyrä, josta voidaan määrittää mm. vetokimmomoduuli, myötölujuus, myötövenymä, murtolujuus, sekä …

Isotiatsolinoni-yhdisteiden määritys

Isotiatsolinonien määritys kuluttajatuotteista. Isotiatsolinonit ovat tyypillisiä säilöntaineita esimerkiksi kosmetiikassa, kemikaaleissa ja painoväreissä. Seuraavat yhdisteet sisältyvät analyysiin: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni eli …

Muovien puristuslujuus

ISO 604
Tätä testiä käytetään jäykkien ja puolijäykkien muovien puristusominaisuuksien määrittämiseen. Standardimenetelmä käsittää useita testinopeuksia ja näytedimensioita. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi edellä mainitut parametrit on valittava …

Muovin taipumislämpötila (HDT)

ISO 75
Taipumislämpötila (HDT) kertoo muovin muodonmuutoskestävyydestä tietyllä kuormituksella korotetussa lämpötilassa. Se määritellään lämpötilaksi, jossa näytekappale taipuu 0,25 mm kuormituksen alla. Taipumislämpötilasta on hyötyä esimerkiksi …

XPS-mittaus

XPS on semikvantitatiivinen tekniikka, joka mahdollistaa materiaalien pinnan alkuainekoostumuksen määrityksen. Lisäksi menetelmällä voidaan määrittää atomien sitoutumis- ja elektronitilat. XPS on pintaherkkä tekniikka. Tyypillinen tutkimussyvyys on 3-10 nm ja havaitsemisrajat noin …

Ftalaattien laaja analyysipaketti

Ftalaatit ovat ryhmä kemikaaleja, joita käytetään yleisesti muovinpehmentiminä parantamaan muovien joustavuutta ja kestävyyttä. Niitä myös käytetään (tai on käytetty) lisäaineina muissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa. Useita ftalaatteja on …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) muovissa

Valittujen PFAS-yhdisteiden määritys LC-MS-tekniikalla. Analyysipaketti sisältää yhteensä 22 yhdisteen määrityksen, mukaan lukien PFOS:n (perfluorioktaanisulfonihappo), PFOA:n (perfluorioktaanihappo) ja PFHxS:n …

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

ISO 1183-1
Tiheysmääritys kiinteille muoveille ja polymeereille ISO 1183-1 mukaisella immersiomenetelmällä. Menetelmä soveltuu muovigranulaateille ja valmiiksi muovatuille muovi- tai polymeerinäytteille, jotka voidaan leikata …

Vetokoe muovikalvoille (ISO 527-3)

ISO 527-3
Testillä määritetään muovisten kalvojen vetolujuusominaisuudet, kuten vetolujuus, myötölujuus, kimmokerroin ja myötövenymä ISO 527-3 -standardin mukaisesti. Testi suoritetaan tavallisesti viidellä rinnakkaismittauksella. …

XPS-spektrin piikkien dekonvoluutio - alkuaineiden sidostilat

XPS on pintaherkkä tekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus ja alkuaineiden kemialliset sidostilat. Mittaussyvyys on tyypillisesti 3-10 nm ja määritysraja 0.1-1 atomiprosenttia. XPS …

Kiinteän tilan 13C NMR spektroskopia

Kiinteän tilan hiili-13 (13C) NMR-spektroskopia kiinteille hienoksi jauhetuille näytteille. Hinnat sisältävät NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn. Mahdolliset näytteen hienonnukset ja jauhatukset tulee tehdä ennen näytteen toimitusta …

Kompostoitavuus teollisessa kompostissa

EN 13432, EN 14995, ISO 11268-1, …
Biohajoavien muovien ja vastaavien tuotteiden biohajoavuutta teollisessa kompostissa arvioidaan kansainvälisten standardien (EN 13432, EN 14995, ISO 17088) pohjalta. …

Muovien lämmönjohtavuus - TPS-menetelmä

ISO 22007-2
Muovimateriaalien lämmönjohtavuuden ja termisen diffuusiokertoimen mittaus standardin ISO 22007-2 mukaisesti. Myös materiaalin ominaislämpökapasiteetti tilavuusyksikköä kohti voidaan määrittää. Menetelmä soveltuu …

Muovin Vicat-pehmenemispiste

ISO 306
Vicat-pehmenemispiste on lämpötila, jossa tylppä neula lävistää näytteen 1 mm syvyyteen tietyllä kuormituksella. Testissä 10 tai 50 newtonin kuorma asetetaan neulalle. Näyte asetetaan öljyhauteeseen, jonka lämpötilaa nostetaan 50 °C/h tai 120 …

Muovin vinyylikloridipitoisuus

Vinyylikloridin (kloorieteeni, CAS 75-01-4) pitoisuuden määritys muovimateriaalista. Euroopan kemimaalivirasto ECHA on määritellyt vinyylikloridin karsinogeeniksi.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (AfPS GS 2019:01 PAK)

AfPS GS2019
Polyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAHs) määritys muovista, kumista ja niistä valmistetuista tuotteista (esim. lelut, keittiövälineet). Analyysi …

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (REACH)

PAH-yhdisteiden määritys muovista ja kumista valmistetuista tuotteista (esim. tekstiilit, lelut, pakkausmateriaalit) REACH-asetuksen mukaisesti. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden …

Kuituvahvistettujen komposiittien vetokoe

EN ISO 527-4
Tällä testillä voidaan määrittää isotrooppisten ja ortotrooppisten kuitulujitettujen komposiitten vetolujuus standardin ISO 527-4 mukaisesti.

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) pitoisuus paperi ja kartonki

Mineraaliöljyn (MOSH/MOAH) jäännös- tai epäpuhtaustason pitoisuus paperissa ja kartongissa. Tulokset ilmoitetaan MOSH- ja MOAH-ryhmäkohtaisina. MOSH- ja MOAH-yhdisteiden ryhmittely perustuu hiilien määrään …

Muovien taitekerroin

ISO 489
Refraktometrinen menetelmä valettujen muoviosien, levyjen ja kalvojen taitekertoimen mittaamiseksi refraktometrin avulla. Muovien taitekertoimen mittaus soveltuu niin läpinäkyville, läpikuultaville, värillisille sekä anisotrooppisille muoveille. …

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kankaista ja kiinteistä materiaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. …

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

SEC-MALS (size exclusion chromatography – multi angle light scattering) -yhdistelmämittauksella saadaan kattava tieto polymeerituotteen moolimassasta (massakeskeinen Mw ja numerokeskeinen Mn), polydispersiteetistä, sekä tietoa …

Biopohjaisen hiilen määritys EN 16640 mukaisesti

EN 16640
Biopohjaisen (biogeenisen) hiilen osuus ilmaistaan suhteessa kokonaishiileen (total carbon, TC). Hinta on haihtumattomille näytteille. Jos näytteesi haihtuva, keskustele näytetyyppisi sopivuudesta. Huom! Emme …

Hiilidioksidin (CO2) läpäisynopeus kalvomaisten materiaalien läpi

ASTM F2476-20
Tällä menetelmällä voidaan määrittää hiilidoksidin läpäisnopeus yksi- tai monikerroksisten kalvojen läpi infrapunadetektorilla. Mittauksen tulosta voidaan hyödyntää …

Muovien kovuus

EN ISO 868, ISO 2039-1
Tällä testillä voidaan määrittää muovien kovuus pallo- tai Shore-menetelmällä. Testi tehdään huoneenlämmössä, ja hintaan sisältyy kolme mittausta näytettä kohti. Kovuustietoja voidaan käyttää muovien tutkimukseen, kehittämiseen, …

Optinen profilometria

Pinnan karheuden tai reunan terävyyden määritys optisella profilometrillä.

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

Testillä selvitetään paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus, kun näyte poltetaan 525 °C:ssa. Menetelmällä määritetään näytteessä olevan epäorgaanisen aineksen massa.

Pystysuora palotesti muoveille 50 W liekillä UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-10, UL 94
Tässä testissä pystysuoraan suunnattu testinäyte altistetaan standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen pienelle liekille, jonka nimellislämpöteho on 50 W. …

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

ASTM E96
Tekstiilien vesihöyryn läpäisevyyttä käytetään tekstiilien hengittävyyden arvioimiseen. Testissä mitataan kankaan läpi kulkeutuvan vesihöyryn määrä yksikössä g / m2 / vuorokausi. Standardiolosuhteet testaukselle ovat 20 °C ja …

Aerobinen biohajoavuus kompostilosuhteissa

ISO 14855
Tällä analyysillä määritetään materiaalin biohajoavuus ISO 14855 -standardin mukaisesti aerobisissa olosuhteissa. Testissä mitataan materiaalin hajoamista hiilidioksidiksi joko teollisen kompostin tai kotikompostin …

Alin kalvonmuodostuslämpötila (MFFT)

ASTM D2354, ISO 2115
Alin kalvonmuodostuslämpötila (eng. minimum film formation temperature, MFFT) on alin lämpötila, jossa lateksi, emulsio tai liima muodostavat kalvon, kun ne asetetaan alustalle ohuena kerroksena. …

Keinotekoinen säänkesto - Fluoresoiva UV-kammio

ASTM G154
1000 tuntia altistusta QUV-kiihdytetyssä keinotekoisessa säässä, mukaan lukien L* a* b* värikoordinaattien mittaus ja ΔE*ab laskenta

Kompostoitavuus kotikompostissa

ISO 11268-1, ISO 11268-2, ISO 14855, …
Tämä analyysipaketti sisältää tarvittavat testit, joilla voidaan arvioida tuotteen soveltuvuutta orgaaniseen kierrätykseen kotikompostoinnin kautta. Tällä hetkellä …

Kumin hankaustesti

ISO 4649
Kumin hankaustestillä mitataan materiaalin tilavuushäviötä, joka johtuu hankaavasta vaikutuksesta, kun testikappaletta hierotaan tietyn luokan hioma-arkin päällä. Tämä mittaus käsittää ISO 4649 -standardin A-osan ei-pyörivälle kappaleelle. Menetelmä …

Ligniinin tuhkapitoisuus

ISO 1762
Ligniinin tuhkapitoisuuden määritys lämpötilassa 525°C. Tulos ilmoitetaan tuhkan massaprosenttina alkuperäisestä näytteestä suhteessa kuivapainoon.

Muovikalvon vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) gravimetrisellä menetelmällä

DIN 53122-1
Tällä gravimetrisellä menetelmällä voidaan määrittää vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) materiaaleille, joilla on korkea vesihöyrynläpäisevyys. Menetelmä on tarkoitettu …

Muovin puhkaisulujuus (ISO 6603-2)

ISO 6603-2
Tällä testillä määritetään jäykkien muovien puhkaisulujuus. Testissä levymäinen näyte puhkaistaan putoavalla puhkaisuesineellä, joka tiputetaan 1 m korkeudesta 4,4 m/s nopeudella. Kokeen aikana mitataan voimaa ajan funkitiona, …

Pinnan palotesti muoveille 500 W liekillä UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-20, UL 94
Tässä testissä pystysuoraan suunnattu testinäyte altistetaan pienelle liekin sytytyslähteelle, jonka nimellislämpöteho on 500 W, standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin …

Ryhmäviiveen ja ryhmänopeuden dispersiot (GDD ja GVD)

Ryhmäviiveen dispersion (GDD, group delay dispersion) ja ryhmänopeuden dispersion (GVD, group velocity dispersion) määritys optisesta materiaalista valkoisen valon interferometrillä.

Vaakasuora palotesti muoveille UL 94 mukaisesti

IEC 60695-11-10, UL 94
Tässä testissä vaakasuoraan suunnattu testinäyte altistetaan pienen liekin sytytyslähteelle, jonka nimellislämpöteho on 50 W standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen. Tällä …

Biohajoavuus ja disintegraatio meriolosuhteissa

ASTM D6691, ISO 19679, ISO 22404, …
Tämä analyysipaketti arvioi kattavasti sekä muovien aerobista biohajoavuutta että disintegraatiota meriolosuhteissa. Biohajoamistutkimuksissa seurataan …

Biohajoavuus maaperässä

ISO 14855
Tällä analyysillä arvioidaan materiaalin aerobista biohajoavuutta maaperää simuloivassa ympäristössä ISO 17556- standardin mukaisesti. On hyvä huomata, että analyysi sisältää ainoastaan tutkimuksen materiaalin hajoamisesta hiilidioksidiksi …

Bioperäisen hiilen määritys ISO 16620 -standardin mukaisesti

ISO 16620
Bioperäisen hiilen määrä voidaan raportoida suhteessa kokonaisorgaaniseen hiileen (TOC) tai kokonaishiileen (TC). Hinta on haihtumattomille näytteille. Jos näytteesi haihtuva, keskustele …

HDPE:n haarautuminen 13C-NMR-menetelmällä

Mittauksessa HDPE-muovin haarautuneisuus (lyhyiden haarojen tyypit ja suhteellinen määrä) määritetään 13C-NMR-analyysitekniikalla. Haarautuneisuus voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi HDPE:n kiderakenteeseen, sulamispisteeseen, …

Keinotekoinen säänkesto Xenon-kaarikammiossa (pinnoitettu paneeli)

ASTM G155
1000 tuntia valotusta QSUN-ksenonkaarikammiossa Daylight Q -suodattimella (daylight SPD)

Materiaalin biohajoavuus maaperässä (kattava tutkimus)

ISO 11268-1, ISO 11268-2, ISO 15685, …
Tämä analyysipaketti sisältää tarvittavat testit, joilla voidaan arvioida tuotteen biohajoamista maaperässä. Analyysit suoritetaan …

Metallit öljyistä ja liuottimista (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) ICP-SFMS tekniikalla

Metallien analysointi (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) öljyistä ja liuottimista korkean resoluution ICP-MS-tekniikalla …

Muovikalvon kitkakerroin

ISO 8295/4
Menetelmällä mitataan alku- ja liukumiskitkakertoimet muovikalvoista, kun niitä liutetaan saman tai toisen materiaalin yli. Tulosta voidaan käyttää esimerksi laadunvarmistukseen. Mittaus sisältää neljä rinnakkaismittausta per näyte.

Muovin resistiivisyys

EN 62631-3-1, EN 62631-3-2
IEC EN 62631-3-1- ja IEC EN 62631-3-2 -standardien mukainen analyysikokonaisuus, jolla mitataan kiinteiden muovien resistiivisiä ominaisuuksia. Litteät näytelevyt asetetaan kahden elektrodin väliin, ja niiden läpi …

Näytevalmistelu FIB-tekniikalla

Näytteen valmistelu elektronimikroskopiaa varten kohdennetulla ionisuihkulla (FIB, Focused Ion Beam). Menetelmä on eritäin tarkka, ja sillä voidaan valmistaa hyvin ohuita näytekappaleita SEM- tai TEM-kuvantamista varten. Hintaan kuuluu vain …

PAH-analyysi asfaltista

EN 15527, EN 17322, EPA 8082A, …
PAH yhdisteiden määrittäminen asfalttinäytteistä GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: naftaleeni [CAS: 91-20-3], asenaftyleeni [CAS: 208-96-8], asenafteeni [CAS: …

Palotesti vaahtomuoveille UL 94 mukaisesti

UL 94
Tässä testissä vaakasuoraan suunnattu testinäyte altistetaan standardinmukaisen näyte-ilmastoinnin jälkeen pienelle liekille, jonka nimellislämpöteho on 50 W. Testillä voidaan saavuttaa jokin seuraavista vaahtomuovien …

Polymeerien karakterisointi NMR-menetelmällä

NMR-analyysin avulla voidaan tunnistaa näytemateriaalin sisältämät polymeerit havainnoimalla, miten niiden atomiytimet vuorovaikuttavat magneettikentän kanssa. Tekniikkaa voidaan käyttää ennalta tunnistamattomien polymeerien ja …

Polymeerin taktisuus NMR-menetelmällä

Polymeerin taktisuuden (isotaktinen, syndiotaktinen tai ataktinen) määritys ydinmagneettisen resonanssin eli NMR:n avulla. Soveltuva NMR-tekniikka valitaan polymeerityypin perusteella: Polypropyleenin (PP) analyysi suoritetaan …

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) ultra barrier -muovikalvoista

Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen materiaalin vesihöyryn läpäisynopeuden matalan läpäisevyyden (korkean barrierin) materiaaleista. Hintaan sisältyy yksi mittaus per näyte. Mittaus soveltuu myös …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta