Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Mikromuovien analysointi jätevedestä mikro-Raman-menetelmällä

Mikromuovien määritys jätevesinäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm. …

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS-analyysi (”LECO-analyysi”) suoritetaan Dumas-polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan 25 kPa happiatmosfäärissä korkeassa lämpötilassa (1000 °C) ja komponentit …

Mikromuovit puhtaasta vedestä

Mikro-Raman määritys. Analyysiraportissa esitetään löydettyjen muovityyppien partikkelikokojakaumat (1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm). Tämä analyysi on tarkoitettu juomavesille ja muille vastaaville puhtaille vesille. Huomioithan, että …

Sedimenttianalyysi (ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukainen)

Sedimentin analyysi ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukaisesti. Analyysipaketti sisältää seuraavat määritykset: Kuiva-aine, Raskasmetallit , Orgaaniset tinayhdisteet (tributyylitina ja …

ICP-SFMS metallien seulonta

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm. ympäristönäytteiden taustapitoisuuksien määrittämiseen ja tuntemattomien näytteiden alkuainejakauman tutkimiseen. Menetelmän avulla voidaan arvioida, …

Karl Fischer -titraus

ISO 12937
Karl Fischer -titraus on klassinen titrausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää näytteen vesipitoisuus. Menetelmä soveltuu esimerkiksi häviävän pienten vesipitoisuuksien määrittämiseen orgaanisista liuottimista. Huom: Näytteen sisältämät …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, tavanomaiset jätevedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, puhtaat vedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset raportoidaan µg/l muodossa jokaisen …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Partikkelikokojakauman määritys dynaamisella valonsironnalla (DLS)

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys dynaamisella valon sironnalla (DLS voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin. …

Kokonaisfluorin määritys muovista

EN 15408
Muovin kokonaisfluoripitoisuuden (F) määritys standardin EN 15408 mod. mukaisesti. Analyysi sisältää happipommihajotuksen sekä ionikromatografisen (IC) mittauksen. Näytteen mahdollinen valmistelu, kuten jauhaminen pienemmiksi …

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen ICP-MS mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, …

Mikromuovit filtteristä

Mikromuovien määritys Raman-spektroskopialla (3D imaging Raman) suoraan soveltuvalta filtteriltä (soveltuva PTFE filtteri). Testaus ei sisällä mitään esikäsittelykuluja, vaan ainoastaan mittauksen suoraan filtteriltä. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset …

Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC)

EN 1484, EN 16192
Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) määritys vesinäytteistä. Analyysin tulokset esitetään yksikössä mg/l.

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) - Alhainen määritysraja

ISO 21675
PFAS-analyysi, joka sisältää seuraavat 24 yhdistettä: Yhdiste Lyhenne CAS-numero Heptafluorobutyric acid PFBA 375-22-4 Nonafluoropentanoic acid - 2706-90-3 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonic acid …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) muovissa

Valittujen PFAS-yhdisteiden määritys LC-MS-tekniikalla. Analyysipaketti sisältää yhteensä 22 yhdisteen määrityksen, mukaan lukien PFOS:n (perfluorioktaanisulfonihappo), PFOA:n (perfluorioktaanihappo) ja PFHxS:n …

Kiinteiden näytteiden Raman-spektroskopia

Kiinteiden aineiden Raman-spektroskopialla voidaan määrittää aineen kemiallinen rakenne. Analyysi soveltuu orgaanisille ja epäorgaanisille näytteille, pois lukien metallit ja metalliseokset.

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä maaperä-, sedimentti- ja lietenäytteistä

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Mikromuovit suodatetaan näytteestä ja …

Nestenäytteiden typpipitoisuus Kjeldahl menetelmällä

Typen määrittäminen nestenäytteistä Kjeldahl-menetelmällä. Testi soveltuu erilaisille nestenäytteille, kuten biojalostamoiden prosessiliuoksille ja -vesille, sekä vesinäytteille.

Yksittäisen alkuaineen analyysi

EN ISO 17852
Yhden alkuaineen analysointi (esim. Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Zn, jne.). Näytematriisista tulee aina sopia etukäteen. Matriisi saattaa vaikuttaa analyysin hintaan.

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen kokonaismetallipitoisuuksien Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V …

ICP-OES-mittaus metallien tunnistamiseen

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- ja sedimenttinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 3

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, K ja P, Vesiliuokoinen Fosfori, Kosteus, Hehkutushäviö. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) vedestä

CEN/TS 15968
PFAS-yhdisteiden määrittäminen vesinäytteistä. Laaja-analyysipaketti, joka sisältää seuraavat 35 PFAS-yhdistettä: Lyhenne (Yhdiste) PFBA (Perfluoributaanihappo) PFPeA (Perfluoripentaanihappo) PFHxA …

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kankaista ja kiinteistä materiaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. …

REACH-asetuksen mukainen nanohiukkasanalyysi

Jauhemaisen näytteen analyysipaketti, joka sisältää seuraavat analyysit: Hiukkaskokojakauman määritys SEM-EDX-menetelmällä, sisältäen näytevalmistelun isopropanolilla ja nanohiukkasten tunnistuksen Euroopan komission suosituksen …

Valobakteeritesti

ISO 11348-1
Vesinäytteiden vaikutuksen määrittäminen Vibrio fischerin bakteerien emittoiman valon intensiteettiin ISO 11348-1 standardin mukaan.

Eläinperäisten biologisten näytteiden mikromuovit

Mikromuovien määritys eläinperäisistä biologisista näytteistä FTIR:n avulla. Analyysissä määritetään mikromuovipartikkelien lukumäärä muovityypeittäin. Nämä analyysitarpeet hoidetaan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Ota …

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) vedestä

EPA 624, EPA 8015, EPA 8260, …
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määritys vedestä GC-MS-tekniikalla. Analyysi määrittää 67 haihtuvaa yhdistettä, mukaan lukien BTEX, DIPE, ETBE, MTBE, TAEE, TAME ja …

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) tunnistaminen biokaasunäytteestä

Analyysillä voidaan määrittää helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä biokaasunäytteistä. Tyypillisesti havaittavien VOC-yhdisteiden kiehusmispiste on 60-280 °C. Näytteet …

ICP-OES raskasmetallit maaperästä, lietteestä tai sedimentistä (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys …

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

EN 12457-3, EN 16192
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottajan tai haltija esittää …

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

EN ISO 12937, EN 13466-1, EN 15489
Liuottimen puhtausmääritys GC-FID- ja Karl Fischer -tekniikoilla. Määritys suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin …

PFAS analyysi - juomavesidirektiivi (EU) 2020/2184

Uuden juomavesidirektiivin mukainen veden PFAS-analyysi, joka kattaa direktiivissä listatut 20 yhdistettä: — perfluoributaanihappo (PFBA) — perfluoripentaanihappo (PFPA) — perfluoriheksaanihappo (PFHxA) — …

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

Testillä selvitetään paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus, kun näyte poltetaan 525 °C:ssa. Menetelmällä määritetään näytteessä olevan epäorgaanisen aineksen massa.

Raman-spektroskopia - nestemäiset näytteet

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton analyysimenetelmä, jota käytetään kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen. Tämä Raman-analyysi soveltuu orgaanisille ja epäorgaanisille nesteille.

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

EN 902
Vetyperoksidin (H2O2) pitoisuusmääritys vesiliuoksista kaliumpermanganaattititrauksella.

Anionit maassa, lietteessä, sedimentissä tai vedessä (ISO 10304-1, EN 16192)

EN 16192, ISO 10304-1
Bromidin, fluoridin, kloridin, nitraatin, nitriitin ja sulfaatin (Br-, F-, Cl-, NO2-, NO3- ja SO42-) määritys maasta, lietteestä, sedimentistä …

Anionit ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään anionien pitoisuus ultrapuhtaasta vedestä käyttäen ionikromatografiaa (IC). Määritettävät anionit: bromidi (Br-), kloridi (Cl-), fluoridi (F-), nitraatti (NO3-), nitriitti(NO2-), fosfaatti (PO43-) ja sulfaatti (SO42-). Näyte …

Hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määritys vesinäytteestä GC-FID-tekniikalla. Määritys sisältää seuraavien yhdisteiden tunnistamisen: 13-B-7,9 (11)-abietiinihappo, 7, 9 (11) -abietiinihappo, 8,15-isopimaradeeni-18-happo, Abietiinihappo, Abieti-8,12-dieeni-18-happo, Dehydroabietiinihappo, …

Heterotrofinen pesäkeluku (22 °C)

EN ISO 6222
Heterotrofisten pesäkeluvun määritys vesinäytteistä standardimenetelmän EN ISO 6222 mukaisesti. Analyysin tulokset esitetään yksikössä pmy/ml.

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

EN 12457-3, EN 16192
Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuus tulee testata valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 määritellyin menetelmin. Kaatopaikkakelpoisuuden …

Kromi-6 (Cr-VI) maaperässä, sedimentissä tai lietteessä

EN 15192, EPA 3060A
Kromi-6 (Cr-VI) määritys maaperästä, sedimentistä tai lietteestä ionikromatografiaan perustuvalla menetelmällä standardien EN 15192 ja EPA 3060A mukaisella menetelmällä. Analyysin …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 1

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P ja K. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan testata 1-2 kuukautta ennen …

Ligniinin tuhkapitoisuus

ISO 1762
Ligniinin tuhkapitoisuuden määritys lämpötilassa 525°C. Tulos ilmoitetaan tuhkan massaprosenttina alkuperäisestä näytteestä suhteessa kuivapainoon.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi liuoksista

ČSN 75 7554
Kromatografisella menetelmällä määritetään vedestä tai liuoksesta 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin …

Rasva- ja hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määrittäminen GC-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: Dikloori-9,10-Steariinihappo , Linolihappo , Linoleenihappo , Öljyhappo, Palmitiinihappo, Palmitoleiinihappo , Steariinihappo, Abietiinihappo , …

TOC ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus eli TOC ultrapuhtaasta vedestä. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille suunniteltuun astiaan. Näyteastioita saa tarvittaessa Measurlabsilta.

Vesiliukoisen fluoridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

EN 12457-2, EN 13037
Fluoridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN 12457-2 …

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä matriiseista. Kloridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN …

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

Aminohappojen määrittäminen jätevesinäytteestä. Analyysi sisältää seuraavien aminohappojen määrittämisen: Alaniini, Arginiini, Asparagiini, Aspartaatti, Sitrulliini, Kystiini/kysteiini, Glutamaatti, Glutamiini, Glysiini, Histidiini, …

Vesinäytteen fluoridipitoisuus (F–)

EN 16192, ISO 10304-1
Vesinäytteen fluoridipitoisuuden määrittäminen ionikromatografisella (IC) menetelmällä. Tulokset esitetään yksikössä mg/l.

Alkuaine-epäpuhtaudet ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella voidaan määrittää 36 alkuaineen määrät ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä ICP-MS-menetelmää. Määritettävät alkuaineet: Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Ga, Ge, Au, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb, Pt, K, Ag, …

Epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TIC) ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuus eli TIC ultrapuhtaasta vedestä. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille suunniteltuun astiaan. Näyteastioita saa …

ICP-OES ravinteet maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys …

ICP-OES-mittaus (laaja) jäte- ja rakennusmateriaaleille

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
ICP-OES-mittauspaketti jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien …

ICP-OES-mittaus jäte- ja rakennusmateriaaleille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

EPA 200.7, EPA 3050, EPA 6010, …
Jäte- ja rakennusmateriaalien metallipitoisuuksien Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, …

Kationit ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään kationien pitoisuus ultrapuhtaasta vedestä käyttäen ionikromatografiaa (IC). Määritettävät kationit: ammonium (NH4+), kalsium (Ca2+), litium (Li+), magnesium (Mg2+), kalium (K+) ja natrium (Na+). Näyte tulee ottaa erityisesti …

Kemiallinen hapenkulutus (COD) selluprosessin vesivirroissa

ISO 6060
Selluprosessin nestenäytteiden kemiallisen hapenkulutuksen mittaaminen ympäristökuorman selvittämiseksi. Näyte on säilytettävä alle 5° C lämpötilassa ja testi on tehtävä 5 päivän kuluessa …

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana ja spektrinä. Sisältää 1–3 näytteen analysoinnin.

Kiinteiden näytteiden typpipitoisuus Kjeldahl-menetelmällä

Typen määrittäminen kiinteistä näytteistä Kjeldahl-menetelmällä. Tuote soveltuu erilaisille biopohjaisille kiinteille näytteille, kuten kasvibiomassa, sellu, erilaiset maaperänäytteet ja maaperän parannusaineet.

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 2

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn and B. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan …

Liuennut pii ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella määritetään liuenneen piin pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä UV-VIS-spektroskopiaa (molybdeeni-heteropolysininen-menetelmä). Piin määritysraja (LOD) on 0,7 ppb. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille …

Metallit öljyistä ja liuottimista (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) ICP-SFMS tekniikalla

Metallien analysointi (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) öljyistä ja liuottimista korkean resoluution ICP-MS-tekniikalla …

Orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuus ultrapuhtaassa vedessä

Menetelmällä määritetään orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TIC) ultrapuhtaasta vedestä. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille …

PAH-analyysi asfaltista

EN 15527, EN 17322, EPA 8082A, …
PAH yhdisteiden määrittäminen asfalttinäytteistä GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: naftaleeni [CAS: 91-20-3], asenaftyleeni [CAS: 208-96-8], asenafteeni [CAS: …

PFAS-analyysi (US EPA 1633 standardiin perustuva menetelmä)

PFAS-yhdisteiden määrittäminen US EPA 1633 pohjautuvalla menetelmällä. Laaja analyysipaketti, joka sisältää seuraavat 49 PFAS-yhdistettä: Lyhenne (Yhdiste) CAS 3:3 FTCA CAS: 356-02-5 4:2 FTSA; 4:2 FTS CAS: …

Perfluorialkyyliyhdisteet (PFAS) maasta tai sedimentistä

DIN 38414
PFAS-yhdisteiden määrittäminen maa- tai sedimenttinäytteistä. Laaja analyysipaketti sisältää seuraavat 23 PFAS-yhdistettä: Lyhenne Yhdiste PFBA Perfluoributaanihappo PFPeA Perfluoripentaanihappo …

Raman-spektroskopia - kaasunäytteet

Kaasumaisten näytteiden analyysi Raman-spektroskopialla.

TOP-analyysi eri näytemateriaaleista

TOP-analyysin (eng. sanoista total oxidizable precursors) avulla voidaan arvioida PFAS-yhdisteiden esiasteiden ja välituotteiden läsnäoloa hapettamalla ne stabiileiksi PFAS-yhdisteiksi. Analyysi voidaan yhdistää perinteiseen PFAS-analytiikkaan …

Vesiliuoksen kemialliset ryhmät Raman-spektroskopialla

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä Raman-spektroskopialla.

Vesinäytteen öljy- ja rasvapitoisuus

SFS 3010 (mod.)
Öljy- ja rasvapitoisuuden määrittäminen vesinäytteestä SFS 3010 (modif.) menetelmällä. Näytteen öljy- ja rasvapitoisuus ilmoitetaan yksikössä mg/l. Tulokset sisältävät hiilivetyjen, mineraaliöljyjen ja …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta