Polyaromaattiset hiilivedyt

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat haitallisia orgaanisia yhdisteitä, jotka syntyvät hiiltä sisältävien materiaalien palaessa epätäydellisesti. Niitä esiintyy esimerkiksi ilmassa, polttoaineissa ja elintarvikkeissa.

PAH-yhdisteiden enimmäismäärät määritellään EU-lainsäädännössä, joten niiden esiintymisen ja pitoisuuksien analysointi on välttämätöntä. PAH-analyysejä voidaan suorittaa erilaisilla menetelmillä, kuten GC-MS:llä, HPLC:llä ja SFC:llä.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt tai polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joiden molekyylirakenne sisältää kaksi tai useampia aromaattisia renkaita liittyneinä yhteen. PAH-yhdisteet muodostuvat fossiilisten polttoaineiden, esimerkiksi öljyn, epätäydellisen palamisen seurauksena teollisuudessa ja liikenteessä, tai kun orgaaninen materiaali, kuten puu tai eläinrasva, palaa epätäydellisesti. PAH-yhdisteitä pidetään mutageenisina, koska monet niistä aiheuttavat mutaatioita tai muita vaurioita genomiin. Jotkut PAH:t aiheuttavat syöpää näiden mutaatioiden kautta, ja nämä 15 yhdistettä (listattu komission suosituksessa (EC) No 108/2005 EU-lainsäädännössä) luokitellaan karsinogeenisiksi.

PAH-yhdisteet materiaaleissa

PAH-yhdisteitä esiintyy monissa materiaaleissa. Niitä on luonnollisesti öljypohjaisissa bitumeissa, mutta myös kivihiilitervasta valmistetuissa tuotteissa voi olla korkeita PAH-pitoisuuksia. Näitä kivihiilitervapohjaisia ​​tuotteita, raakaöljypohjaisia ​​bitumeja ja niiden seoksia on aiemmin käytetty vesi- ja kosteuseristeinä rakennuksissa, minkä vuoksi ne ovat PAH-yhdisteiden pääasiallisia lähteitä sisäilmassa. Näiden PAH-pitoisten materiaalien käsittely purku- ja kunnostustöissä vaatii suojatoimenpiteitä, joten materiaaleille on tehtävä PAH-analyysi ennen purkutöiden aloittamista. Mikäli PAH-yhdisteiden kokonaismäärä jätteessä ylittää tietyn rajan, materiaali täytyy luokitella vaaralliseksi jätteeksi.

PAH-yhdisteet elintarvikkeissa

PAH-yhdisteitä voi muodostua metsäpalojen aikana, joista ne voivat kulkeutua pieninä hiukkasina ilmavirtojen mukana ja levitä tehokkaasti ilmaan, veteen ja maaperään. Täten PAH-yhdisteet voivat saastuttaa elintarvikkeiden raaka-aineita, kuten viljaa, kaloja ja siivilöimällä ravintonsa saavia äyriäisiä, kuten simpukoita ja ostereita. Elintarvikkeisiin voi muodostua PAH-yhdisteitä myös niiden valmistusprosessien aikana. Savustetut, paahdetut, grillatut tai kuivatut tuotteet voivat sisältää PAH-yhdisteitä, mutta myös käristäminen ja paistaminen voivat aiheuttaa niiden muodostumista.

Lainsäädäntö

Mikäli PAH-yhdisteiden enimmäismäärä elintarvikkeessa ylitetään, tuotetta ei EU-lainsäädännön mukaan saa myydä EU-alueella. Siksi elintarvikkeiden PAH-pitoisuudet on syytä määrittää säännöllisin väliajoin. Komission asetus (EC) No 1881/2006 (muutokset mukaan lukien) sisältää PAH-yhdisteiden enimmäismäärät erityyppisille elintarvikkeille, ja komission asetus (EC) No 2065/2003 määrittelee vastaavat arvot savuaromiaineille. Suomella on erityislupa sallia korkeammat PAH-pitoisuudet omilla markkinoillaan perinteiseen tapaan savustetuissa liha- ja kalatuotteissa.

PAH-koostumuksen määrittäminen

Eri PAH-yhdisteiden pitoisuudet seoksissa voidaan määrittää erilaisilla analyysimenetelmillä. Kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MS) ja korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC) ovat yleisimpiä tekniikoita, joita käytetään elintarvikkeissa olevien PAH-yhdisteiden analysointiin. GC-MS:ää käytetään myös ympäristönäytteiden, kuten ilmanäytteiden, PAH-pitoisuuksien määrittämiseen. Ilman keräämisen jälkeen sen yhdisteet uutetaan kerääjästä liuottimella ja yksittäisten PAH-yhdisteiden laatu ja pitoisuus määritetään liuoksesta. 

Öljyteollisuudessa PAH-yhdisteitä määritetään epäsuorasti testaamalla eri tuotteiden ja raaka-aineiden aromaattisten komponenttien pitoisuutta käyttämällä erilaisia ​​menetelmiä, kuten GC-MS:ää tai induktiivisesti kytkettyä plasma-massaspektrometriaa (ICP-MS). Lisäksi voidaan käyttää ylikriittistä kromatografiaa (SFC), nestekromatografiaa (LC) ja raskaiden tisleiden analysaattoria (HDA). Aromaattisten hiilivetyjen analysoimiseen valittu menetelmä riippuu näytteen kiehumisalueesta sekä tuoteteknisistä tiedoista ja säännöksistä.

Näytteet

Kiinteät, nestemäiset ja kaasumaiset näytteet soveltuvat PAH-analyyseihin. Joitakin kiinteitä materiaaleja (esim. betoni ja sementti) täytyy jauhaa hienommiksi ennen analyysiä. Ilman PAH-yhdisteet koostuvat kaasumaisesta ja hiukkasiin sitoutuneesta faasista, joita kutsutaan kaasu- ja hiukkasjakeiksi. Kaasujakeen pääkomponentti on naftaleeni, joka on haihtuvin PAH-yhdiste. Sen sijaan PAH:t, joita esiintyy vain hiukkasjakeessa tai molemmissa jakeissa, ovat heikosti haihtuvia huoneenlämpötilassa. Täten tarvitaan kahta erilaista kerääjää ilman keräämiseksi PAH-analyysia varten. Kaasumaiset PAH:t kerätään ilmasta adsorbenttiin (XAD-putkeen) käyttämällä kalibroitua pumppua. Hiukkasiin sitoutuneet PAH:t kerätään pumpun avulla teflonsuodattimeen.

Soveltuvat näytematriisit

 • Kivihiilitervapohjaiset tuotteet ja öljypohjaiset bitumit (vanhat vesieristeet)
 • Öljyt ja niistä jalostetut tuotteet (hiilivetyjen raaka-aineet, polttoaineet ja uutteet, kuten diesel ja lentoturbiinipolttoaine)
 • Polttoainejäämät (esimerkiksi tyhjiökaasuöljyt)
 • Prosessoidut elintarvikkeet (esimerkiksi grillatut tai kuivatut)
 • Elintarvikkeiden raaka-aineet (esimerkiksi vilja tai simpukat)
 • Ympäristöstä kerätyt ilma-, vesi- ja maaperänäytteet
 • Jätemateriaali

PAH-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Vanhojen vesieristeiden PAH-pitoisuuksien mittaaminen suojaustoimien määrittelemiseksi rakennustyöntekijöille
 • Öljyjen ja niistä jalostettujen tuotteiden PAH-pitoisuuksien määrittäminen
 • PAH-tasojen mittaaminen prosessoiduista elintarvikkeista tai niiden raaka-aineista
 • Ympäristön PAH-pitoisuuden analysointi ilma-, vesi- ja maaperänäytteistä
 • PAH-yhdisteiden määrän määrittäminen jätteestä sen luokittelemiseksi ongelmajätteeksi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin PAH-analyysiä yleensä käytetään?

PAH-analyysiä käytetään yleensä erilaisten tuotteiden PAH-pitoisuuden määrittämiseen teollisuudessa. Vanhoja vesieristeitä voidaan analysoida PAH-yhdisteiden varalta riittävien suojaustoimien takaamiseksi rakennusalan työntekijöille. Myös öljytuotteita, kuten hiilivetyjen raaka-aineita ja erilaisia ​​polttoaineita, analysoidaan yleisesti niiden PAH-pitoisuuksien selvittämiseksi. PAH-yhdisteitä voi esiintyä myös ruoassa sen raaka-aineiden tai valmistusprosessien vuoksi. Elintarvikkeista on testattava PAH-arvot, jotta saadaan selville täyttävätkö ne PAH-yhdisteiden enimmäismääriä koskevat EU-säädökset. Jätteenkäsittelyssä tarvitaan tietoja PAH-yhdisteistä tietyn jätteen määrittelemiseksi tavalliseksi tai vaaralliseksi jätteeksi. Lisäksi ilman, veden ja maaperän PAH-pitoisuus ympäristössä voidaan määrittää.

Mitkä ovat PAH-analyysin rajoitteet?

Mikäli analyysi suoritetaan GC-MS:llä, määrityksen raja vaihtelee näytteestä riippuen. GC-MS on tehokas menetelmä PAH:ien jäljittämiseen näytteestä, sillä sen yhdistekohtainen määritysraja on yleensä hyvin pieni. Analysoitaessa ​​PAH-yhdisteitä ilmanäytteestä, määritysrajat vaihtelevat riippuen siitä, onko näytteessä kaasumaisia vai hiukkasiin sitoutuneita PAH-yhdisteitä. Molemmista voidaan kuitenkin määrittää pieniä pitoisuuksia.

Millaisia näytteitä PAH-analyysillä voi analysoida?

Sekä kiinteistä, nestemäisistä että kaasumaisista näytteistä voidaan analysoida PAH-pitoisuus. Öljyjä ja siitä jalostettuja tuotteita, hiilivetyjen raaka-aineita ja polttoaineita, sekä kevyitä, raskaita ja siltä väliltä olevia tisleitä (muun muassa raakaöljyä, bensiiniä, dieseliä, raskasta polttoöljyä, kaasuöljyä ja lentopetrolia) on mahdollista analysoida. Myös elintarvike-, jätemateriaali- ja ympäristönäytteitä voidaan analysoida.

Joitakin kiinteitä materiaaleja täytyy jauhaa hienojakoisemmiksi ennen tutkimusta, sillä hienompi muoto soveltuu paremmin analyysiin. Ilmanäytteiden keräämiseksi tarvitaan kahta erilaista tekniikkaa, sillä ilmassa olevat PAH-yhdisteet koostuvat kahdesta faasista: kaasumaisesta ja hiukkasiin sitoutuneesta. Kaasumaiset PAH-yhdisteet kerätään ilmasta adsorbenttiin (XAD-putkeen) käyttämällä kalibroitua pumppua. Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet kerätään pumpun avulla teflonsuodattimeen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.