EU:n vaatimukset biopohjaisille, biohajoaville ja kompostoitaville muoveille

Julkaistu 13. huhtikuuta 2023

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2022 tiedonannon1, jossa se kommentoi biopohjaisten, biohajoavien ja kompostoitavien muovien (arkikielessä biomuovit) roolia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tiedonannossa eritellään tilanteita ja käyttötarkoituksia, joissa biopohjaiset ja biohajoavat muovimateriaalit voivat komission näkemyksen mukaan olla perinteisiä muoveja ympäristöystävällisempiä.

Komission tiedonanto ei ole itsessään laillisesti velvoittava, mutta se antaa osviittaa tulevan EU-lainsäädännön todennäköisestä suunnasta uudenlaisiin muovimateriaaleihin liittyen. Yhdessä maaliskuussa 2023 julkaistun viherväittämiä koskevan direktiiviluonnoksen2 kanssa tiedonanto kertoo EU:n painottavan entistä vahvemmin ympäristöväittämien tieteellistä pohjaa ja todennettavuutta.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Biopohjainen muovi

Biopohjaiset muovit valmistetaan osittain tai kokonaan biologisesta materiaalista fossiilisten raaka-aineiden sijaan. Tyypillisiä biopohjaisen muovin raaka-aineita ovat tarkoitusta varten viljellyt kasvit, kuten sokeriruoko ja maissi, mutta myös elintarvikejätteestä ja teollisuuden sivutuotteista voidaan valmistaa muovia. Rakenteensa puolesta biopohjainen muovi voi olla identtistä fossiilisista raaka-aineista valmistetun muovin kanssa, mutta rakenne voi myös poiketa tästä. Biopohjaista muovia valmistetaan niin biohajoavana kuin -hajoamattomana.

Kuvaaja 1: Biopohjaiset ja biohajoavat muovit3

Biohajoavat ja biopohjaiset muovit
Biopohjainen muovi voi olla biohajoavaa, mutta kaikki biopohjaiset muovit eivät ole biohajoavia.

Biohajoavuus ja kompostoitavuus

Biohajoavuus tarkoittaa, että materiaali hajoaa pienimpiä komponenttejaan myöten hiilidioksidiksi, vedeksi, mikrobeiksi, suoloiksi ja hapettomissa olosuhteissa metaaniksi. Kompostoitavuus tarkoittaa biohajoavuutta kontrolloiduissa kompostiolosuhteissa, joko koti- tai teollisessa kompostissa. Hajoaminen voi kuitenkin kestää kauan, eikä sitä välttämättä tapahdu lainkaan muissa kuin optimaalisissa olosuhteissa.

Esimerkiksi kompostoitavuutta arvioitaessa usein käytettävät EN 13432- ja ASTM D6400 -standardit todistavat materiaalin hajoavan teollisessa kompostissa kontrolloiduissa olosuhteissa ja 50–60 asteen lämpötilassa. Vastaavia olosuhteita ei käytännössä koskaan saavuteta kotikompostissa, luonnosta puhumattakaan.

Biopohjaisten ja biohajoavien muovien haasteet

Euroopan komission biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoitavia muoveja koskevassa tiedonannossa nostetaan esille useita ongelmia, joita materiaalien käytön lisääntymisestä voi seurata, jos käyttöä ei säädellä:

 • Koska muovit yleensä hajoavat vain tietyissä, usein vaikeasti saavutettavissa olosuhteissa, ovat monet biohajoavuuteen liittyvät väittämät (esim. 100 % biohajoava, kompostoituva) harhaanjohtavia. Kuluttajat voivat saada väittämistä virheellisen käsityksen siitä, että materiaali hajoaisi luonnossa, mikä voi johtaa roskaamisen lisääntymiseen.

 • Biopohjaisten muovien raaka-aineiden viljely voi viedä resursseja elintarviketuotannolta tai johtaa metsien tuhoamiseen, jos viljelyä varten raivataan lisää viljelymaata.

 • Muovimateriaalien kierrätys voi vaikeutua, sillä kuluttajille on usein epäselvää, miten biohajoavat tai biopohjaiset muovit tulisi kierrättää. Tällöin biojätteen ja muovijätteen joukkoon päätyy helposti vääriä roskia.

 • Pyrkimykset vähentää muovin käyttöä voivat epäonnistua, jos kuluttajat kokevat voivansa korvata perinteiset muovit uudenlaisilla vaihtoehdoilla muuttamatta kulutustottumuksiaan muilta osin.

Uudenlaisten muovimateriaalien vastuullinen käyttö

EU pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin biopohjaisten ja biohajoavien muovien valmistusta ja käyttöä koskevilla linjauksilla. Komission tiedonannossa esitetään muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Biopohjaisten muovien raaka-aineena tulisi suosia vastuullista biomassaa, kuten hävikkiruokaa ja teollisuuden sivuvirtoja.

 • Tuotteita ei tulisi markkinoida harhaanjohtavilla tai epämääräisillä väittämillä (esim. eko-, bio-). Ympäristöväittämien tulisi olla tarkkoja ja tieteellisesti perusteltuja (esim. tuote sisältää 75 % biopohjaisia ainesosia, pakkausmateriaali hajoaa maaperässä 6 kuukaudessa).

 • Biohajoavia ja kompostoituvia muoveja tulisi käyttää vain tarkoituksiin, joissa niiden ympäristöystävällisyys perinteisiin muoveihin verrattuna voidaan osoittaa tieteellisesti. Esimerkkejä hyväksytyistä käyttötarkoituksista ovat maataloudessa käytettävät katemuovit, teepussit, kahvikapselit, vihannestarrat ja biojätepussit.

 • Biohajoavuuden arvioimiseen tulisi kehittää uusia standardimenetelmiä, joilla voidaan arvioida muovien biohajoavuutta luonnossa. Nykyisellään EN-standardit keskittyvät hajoamiseen kompostiympäristössä.

 • Teollisen kompostoitavuuden standardit tulisi tarkistaa, jotta niiden voidaan varmistaa vastaavan tyypillisiä olosuhteita biojätteen käsittelylaitoksissa EU-alueella. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti hajoamisen yhteydessä mahdollisesti syntyviin haitallisiin yhdisteisiin.

 • Kuluttajille tulee antaa riittävästi tietoa uudenlaisten muovien kierrättämisestä ja hävittämisestä, jottei muoveja päädy vääriin jätevirtoihin.

Biohajoavien ja biopohjaisten muovien testaus ja sertifiointi EU:n linjausten mukaisesti

EU:n biopohjaisia muoveja koskevissa asiakirjoissa toistuu sama teema: biopohjaisten raaka-aineiden osuus tulisi ilmoittaa tarkasti ja todistaa tieteellisesti. Biopohjaisuuden määrityksen tulisi perustua kansainvälisiin standardeihin ja radiohiilimenetelmään, jonka tulokset ovat laskennallisia menetelmiä luotettavammat.

Measurlabs tarjoaa biopohjaisuuden mittausta kansainvälisen EN 16785 -standardin mukaisesti. Mittauksessa hyödynnetään radiohiilianalyysin lisäksi alkuaineanalyysiä, joka mahdollistaa muiden alkuaineiden huomioimisen hiilen lisäksi. Tuloksena saadaan biopohjaisen raaka-aineen tarkka prosenttiosuus, jonka perusteella tuotteelle voidaan myöntää EU:n viherpesun vastaisia linjauksia noudattava biopohjaisuussertifikaatti.

Myös muovien biohajoavuutta ja kompostoitavuutta voidaan arvioida standardoiduilla laboratoriotesteillä. Measurlabs tarjoaa testit teollisen kompostoitavuuden sekä kotikompostissa, maaperässä ja meriolosuhteissa tapahtuvan biohajoamisen arviointiin. Voit kysyä lisätietoja tai pyytää tarjousta ottamalla meihin yhteyttä alta löytyvällä lomakkeella.

Lähteet:

1 Euroopan komission tiedonanto parlamentille biopohjaisiin, biohajoaviin ja kompostoituviin muoveihin liittyen

2 Viherväittämiä (Green Claims) koskeva direktiiviluonnos

3 Kuvaaja perustuu Euroopan ympäristökeskuksen sivuilta löytyvään kuvaajaan

Tarvitsetko testejä biopohjaisille tai biohajoaville muoveille?

Measurlabs tarjoaa mm. biopohjaisuuden määritystä, mekaanisia testejä ja kemiallista analytiikkaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.