Pintaenergia

Pintaenergia on tärkeä kiinteän materiaalin ominaisuuksista kertova arvo, joka kuvaa kiinteän aineen ja nesteen tai kaasun rajapintaan sitoutunutta energiaa. Pintaenergia lasketaan kontaktikulman mittauksista saatujen tietojen avulla, ja sitä voidaan ajatella ikään kuin kiinteän aineen pintajännityksenä.

Surface energy testing droplet
...ja yli 500 muuta tyytyväistä asiakasta

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mitä on pintaenergia?

Pintaenergialla, toiselta nimeltään vapaalla pintaenergialla (Surface free energy, SFE) tarkoitetaan molekyylien välisten sidosten katkeamista. Pintaenergia on siis se työn määrä, jota tarvitaan kiinteän materiaalin pinta-alan kasvattamiseksi. Tyypillinen pintaenergian yksikkö on mN/m (millinewtonia per metri).

Kaikki materiaalit koostuvat atomeista ja molekyyleistä, jotka ovat kiinnittyneet toisiinsa erilaisilla sidoksilla. Näiden sidosten vahvuus määrittää materiaalin pinnan vapaan energian. Atomien välisiin sidoksiin on yleensä sitoutunut melko paljon energiaa. Materiaalin pinnalla olevilla atomeilla on ylimääräistä energiaa materiaalin syvällä oleviin atomeihin verrattuna. Jos sidokset ovat vahvoja, materiaalilla on korkea pintaenergia. Jos taas sidokset ovat heikompia, materiaalilla on pienempi pintaenergia.

Metallit ovat esimerkkejä materiaaleista, joilla on korkea pintaenergia. Korkea pintaenergia voi tehdä materiaalista suhteellisen epävakaan, minkä vuoksi monet metallit muodostavat hapen läsnäollessa pinnalle ohuen happikerroksen alentaakseen pintaenergiaa. On luonnon lakien mukaista, että järjestelmät pyrkivät matalan pintaenergian tilaan. Polymeereillä ja polymeerimateriaaleilla on suhteellisen alhaiset pintaenergiatasot, jolloin ei tarvita suojaavia pintakerroksia.

Pintaenergia jaetaan usein polaarisiin ja hajaantuneisiin jakeisiin. Joillakin materiaaleilla, kuten vedellä ja lasilla, on pysyvä elektronitiheyden epäsymmetria molekyyleissä. Tämä aiheuttaa materiaalissa voimakkaita polaarisia vuorovaikutuksia ja on myös syy siihen, miksi vedellä on niin korkea pintajännitys. Dispersiovuorovaikutukset materiaalissa ovat usein heikompia. Ne ovat peräisin elektronitiheysjakauman vaihteluista. Nämä vaihtelut voivat aiheuttaa varauseroja materiaalin eri kohdissa, mikä johtaa sähköstaattiseen vetovoimaan molekyylien välillä. Esimerkkejä dispergoiduista vuorovaikutuksista ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Ne muodostavat vain dispersiivisiä vuorovaikutuksia ja siksi niillä on alhainen pintaenergia ja alhainen kostuvuus. Monet pintaenergian laskennan teoreettiset mallit ottavat huomioon sekä polaariset että dispersiiviset vuorovaikutukset.

Miksi määrittää pintaenergia?

Pintaenergia antaa runsaasti tietoa materiaalista. Pintaenergian eri tasoilla on erilaiset ominaisuudet, mikä tekee siitä tärkeän arvon, kun harkitaan materiaalien sovelluksia eri käyttöalueilla. Pintaenergian avulla voidaan myös ymmärtää, miten materiaalit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, esimerkiksi kuinka materiaali reagoi veden kanssa ja onko materiaalilla tarttuvia ominaisuuksia.

Miten pintaenergia määritetään?

Pintaenergiaa mitataan mittaamalla testatun pintamateriaalin ja puhtaan nesteen välinen kontaktikulma. Mittausten tarkkuuden ja toistettavuuden varmistamiseksi käytetään nestettä, jonka pintajännitys tunnetaan. Kontaktikulmamittauksilla saatuja tietoja voidaan soveltaa erilaisiin teoreettisiin malleihin pintaenergian laskemiseksi. Pintaenergian mittaustarkoituksiin tiedon saamiseksi käytetään yleisimmin optista tensiometriä, joka kykenee mittaamaan kontaktikulmia sessile drop-menetelmällä. Pintaenergia voidaan laskea myös voimatensiometrin avulla. On huomionarvoista tietää, että voimatensiometri mittaa dynaamista kontaktikulmaa. Etenevien ja vetäytyvien kontaktikulmien avulla lasketut pintaenergia-arvot eivät ole vertailukelpoisia staattisista kosketuskulmista laskettujen pintaenergia-arvojen kanssa.

Valitusta teoreettisesta mallista riippuen pintaenergian määritykseen tarvitaan erilaisia ​​testinesteitä. Tyypillisessä tapauksessa, jossa määritetään kaksi tuntematonta, vuorovaikutuksen polaariset ja dispersiiviset fraktiot, käytetään kahta erilaista nestettä, joiden pintajännitystasot tunnetaan. Yhden nesteen on oltava polaarinen ja toisen hyvin dispersiivistä. Polaarisena nesteenä käytetään usein vettä, mutta myös etyleeniglykolia ja glyserolia voidaan käyttää. Toisena nesteenä, jonka on oltava täysin dispergoivaa, käytetään usein dijodimetaania tai alfa-bromonaftaleenia.

Pintaenergia, kostuvuus ja kontaktikulma

Materiaaleille on luonnollista pyrkiä matalan pintaenergian tilaan. Tämä selittyy nesteiden käyttäytymisellä painottomassa ilmakehässä, jossa niillä on taipumus muodostaa pallomaisia ​​pisaroita, jolloin niiden pinta-ala on pienin mahdollinen. Tällainen muodonmuutos ei ole mahdollista kiinteiden materiaalien tapauksessa. Tästä syystä kiinteät materiaalit pystyvät kastumaan nesteellä vapaan pintaenergian vähentämiseksi. Kiinteä materiaali, jolla on korkea pintaenergia, on usein hyvin kostuva, mikä tarkoittaa, että nesteen ja kiinteän aineen rajapintojen välinen kontaktikulma on selvästi alle 90°.

Mitkä tekijät vaikuttavat pintaenergiaan?

Pintaenergian mittaus on erittäin herkkä erilaisille sisäisille ja ulkoisille tekijöille. Koska pintaenergia määritetään mittaamalla kontaktikulma, pätee molempiin samat perussäännöt.

Kontaktikulmaan vaikuttavat testattavan materiaalin rakenteelliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Esimerkiksi pinnan karheus, tiheys ja suhteellinen kosteuspitoisuus voivat vaikuttaa kontaktikulman mittaustuloksiin. Sekä näytteen kontaminaatiolla että näytteen puhdistuksella voi olla merkittävä vaikutus mittaustuloksiin. Tyypillisiä epäpuhtauksia ovat sormenjälkien rasvatahrat. Ei ole koskaan suositeltavaa puhdistaa näytettä pinta-aktiivisilla aineilla, koska ohut estekerros saattaa jäädä näytteen pinnalle huuhtelun jälkeen ja siten vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Myös staattinen sähkö voi vaikuttaa kontaktikulman mittaukseen. Jos näytteen pinta huuhdellaan ja sitten hangataan kuivaksi, voi pinnalle kertyä staattista sähköä, joka vääristää tuloksia.

Määritykseen käytetyllä nesteellä on merkittävä vaikutus kontaktikulmiin. Vesi on yleisimmin käytetty neste ja on suositeltavaa käyttää erittäin hyvin puhdistettua vettä, esimerkiksi HPLC-laatuista vettä tai kaksi kertaa tislattua vettä. Sama koskee muita nesteitä. Kontaktikulman määritykseen käytettävät nesteet tulee aina säilyttää siten, että nesteen koostumus tai ominaisuudet eivät muutu ajan myötä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että näkyvälle valolle herkkiä nesteitä tulee säilyttää valolta suojaavissa astioissa pimeässä tilassa. Kontaktikulman määritykseen käytettäviä nesteitä ei ole suositeltavaa säilyttää muoviastioissa, koska muovin pehmittimet voivat kulkeutua nesteeseen ja vaikuttaa sen ominaisuuksiin.

Optisissa määrityksissä on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat kontaktikulman määritykseen, kuten kuvan koko, resoluutio, kontrasti, valotasot ja syväterävyys.

Soveltuvat näytteet ja esivalmistelu

Tarkimpien ja luotettavimpien tulosten saamiseksi näytteet on valmisteltava erittäin huolellisesti. Kuten edellisessä osiossa todettiin, on näytteen puhdistuksella suuri vaikutus tuloksiin. Hyvä käytäntö on puhdistaa ja kuivata näytemateriaali siten, että siitä tulee mahdollisimman puhdas ja neutraali.

Toistuvissa määrityksissä tulee aina valita puhdas ja koskematon kohta näytteestä. Jopa huolellisesta käsittelystä, puhdistuksesta ja kuivauksesta huolimatta pinnalle asetettu pisara vaikuttaa näytteeseen ja seuraavat mittaukset täysin samasta kohdasta voivat tuottaa epätarkkoja tuloksia.

Tarvitsetko pintaenergian määrityksen?

Me tarjoamme laadukasta pintaenergian määritystä kilpailukykyiseen hintaan. Asiantuntijamme ovat myös aina valmiita auttamaan jos sinulla on kysymyksiä näytteisiisi tai niiden soveltuvuuteen liittyen. Ota meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse info@measurlabs.com.

Soveltuvat näytematriisit

 • Metallit
 • Keraamit
 • Polymeerit
 • Kankaat
 • Pinnoitteet ja maalit
 • Paperi ja katonki
 • Ohuet kuidut
 • Jauheet

Pintaenergian mittauksen tyypilliset käyttökohteet

 • Tarttuvuuden määrittäminen
 • Kostuvuuden määrittäminen
 • Materiaalin käyttäytyminen pinnoitteiden ja maalien kanssa
 • Materiaalien yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on pintaenergia?

Pintaenergia on kiinteän aineen ja nesteen tai kaasun rajapintaan sitoutunutta energiaa, jota voidaan ajatella kiinteän aineen pintajännityksenä. Pintaenergia lasketaan kontaktikulman mittauksista saatujen tietojen avulla.

Mihin pintaenergiamittauksia yleensä käytetään?

Pintaenergian avulla voidaan myös ymmärtää miten materiaalit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, esimerkiksi kuinka materiaali reagoi veden kanssa ja onko materiaalilla tarttuvia ominaisuuksia.

Millaiset näytteet soveltuvat pintaenergiamittaukseen?

Kiinteät näytteet kuten metallit, keraamit, polymeerit, tekstiilit, paperi, kartonki ja jauheet soveltuvat pintaenergia-analyyseihin.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.